แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
เนื่องด้วย “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรทุกแห่ง ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ มีกุญแจสำคัญอยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารคน กอปรกับมีการจัดการที่ดี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว สถาบันฯจึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรในลักษณะ PUBLIC TRAINING / IN-HOUSE TRAINING โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 200% จากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยมีบทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกอบรม กับจำนวนลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยสถาบันฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการจัดการ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สังคม ”
พันธกิจ
 • เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง ตามความต้องการองภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมใน การประกอบการ
 • เพื่อให้บริการชุมชนและสารสนเทศด้านความปลอดภัย
ค่านิยม
พัฒนาคนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สถาบันฯ จึงได้กำหนดแผนการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร PUBLIC และ IN-HOUSE TRAINING พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้...
 • หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน
 • หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Forklift )
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 • หลักสูตรบริหารความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต
  • การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  • อุบัติเหตุเป็น 0 โดยวิธี KYT
  • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือ/เครื่องจักร
  • 5ส เพื่อการเพิ่มผลิต
  • การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสอบอุบัติเหตุ
  • การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
  • การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
 • Walk Rally & Travel
 • Safety Event
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.