Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต / สถาบันฝึกอบรมการจัดการธุรกิจ

เป็นสถาบันที่ตระหนักในคุณค่าของ “ คน ” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรทุกแห่ง ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารคน การลงทุนเรื่อง “ คน” จึงมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ถ้าหากพัฒนาคนผิดวิธีอาจสูญเปล่าได้ การพัฒนาคนจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการดำเนินงาน
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร ในลักษณะ PUBLIC TRAINING / IN-HOUSE TRAINING โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9000 ด้วยการจัดทำวุฒิบัตร / หนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการบันทึกการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9000 กอปรกับ เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คน ขึ้นไป ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย ดังนี้
( 1 ) จัดฝึกอบรม ลูกจ้างในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท
( 2 ) เนื้อหาหลักสูตร เน้นประโยชน์กับเนื้องานของบริษัท ( ตามประเภทที่ประกอบกิจการ ) และเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้เข้ารับการฝึก เช่น ฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาวะผู้นำ, ISO,… การทำงานเป็นทีม, การปฐมนิเทศ, ความปลอดภัย ฯลฯ หรือหลักสูตรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีความจำเป็นและเป็นองค์รวมของประเทศ เช่น การดับเพลิง, การปฐมพยาบาล, โรงงานสีขาว, เอดส์, ยาเสพติด, 5 ส. เป็นต้น
( 3 ) ระยะเวลา / จำนวนผู้เข้ารับการฝึก หนึ่งหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และหนึ่งรุ่นจะต้องไม่เกิน 50 คน
( 4 ) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้านายจ้างไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างของตนในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมด จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 478.80 บาท / คน / ปี ตามจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน อาทิ ถ้าสถานประกอบกิจการมีลูกจ้าง 100 คน ในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท จะต้องฝึกอบรมพนักงานตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 50 คน ถ้าอบรมไป 48 คน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 คน ( 478.80 บาท X 2 คน = 957.60 บาท )
( 5 ) การหักค่าใช้จ่าย นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอลดหย่อนภาษีได้ 200% จากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( โดย 100% ได้จากกรมสรรพากรอยู่แล้ว ) บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท และนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกับจำนวนลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
สำหรับผู้ทำบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ ในเรื่องการกำหนดให้ผู้ทำบัญชี เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง ในทุกรอบ 3 ปี โดยต้องเป็นหัวข้อทางการบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และในแต่ละปีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

หลักสูตร
การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือ / เครื่องจักร
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
การประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
อุบัติเหตุเป็น 0 โดยวิธี KYT
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการเขียนแผนดับเพลิง
( Work shop )เจาะลึก เทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน
พฤติกรรมสุขภาพกับการทำงาน
KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
การกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการตรวจสุขภาพของพนักงานตามกฎหมาย
การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัย
วิธีการเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
Work Permit System ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อันตราย
การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
การประเมินความเสี่ยง : การชี้บ่งโรคจากการทำงาน
กฎหมายแรงงานที่ จป. และนักบริหารความปลอดภัยควรทราบ
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การค้นหาและวิเคราะห์อันตรายแบบมีส่วนร่วม
การขออนุญาตทำงานเสี่ยง ( WORK PERMIT )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( FORKLIFT )
หลักการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เพื่อการจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานประกอบการ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใการทำงาน พ.ศ. 2554
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซแรงดันสูง
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ความปลอดภัยในการทำงานในอาคารสูง ( กรณีแผ่นดินไหว )
การควบคุมผู้รับเหมา
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การลดภาวะเสี่ยงและวิธีการควบคุมอันตรายในงาน โฟล์คลิฟท์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอับอากาศ
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
การทำงานกับสารทำความเย็นชนิดแอมโมเนีย อย่างปลอดภัย
การจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
การใช้ BSC และ KPIs ในระดับบุคคลและหน่วยงาน
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง เกี่ยวกับการฝึกอบรม
จิตสำนึกในงานบริการ
เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ครบเครื่องเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน" เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ( Compen
การส่งเสริมสุขอนามัยในสถานประกอบการ
การขอ Visa และ การขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยใช้ Competency เป็นพื้นฐาน
การสอบสวน การบันทึก และการรายงานอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง เกี่ยวกับการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกมส์แบบมืออาชีพ
การบริการอย่างไรให้เหนือชั้น
เทคนิคการสอนงานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่
วิทยากรมืออาชีพ
9 พฤติกรรม 9 สู่ ความสำเร็จ
การปฏิบัติการทางวินัย เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
การมอบหมายงาน การสั่งงาน และการติดตามงานเพื่อควบคุมคุณภาพ
การเสริมสร้างความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไร ให้ห่างไกลข้อพิพาท
ปัญหาข้อคับข้องและปัญหาข้อขัดแย้ง การบริหารและการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
หัวหน้างานยุคใหม่..บริหารอย่างไร..ให้ได้ทั้งใจและงานจากลูกน้อง
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย & หน้าที่ของ คปอ. + เยี่ยมชมโรงงาน
5 ส + เยี่ยมชมโรงงาน
Safety Seed ( Travel Trip )
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และแนวปฏิบัติตามประกาศ
ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับ จป.
เทคนิคการจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
กลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
การออกแบบสมรรถนะและการนำสมรรถนะไปใช้ในองค์กร
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และพรบ.ส่งเสริมฯคนพิการ
สิทธิประโยชน์ 7 กรณี จากกองทุนประกันสังคม
ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
การจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ( Work Regulations )
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Safety Talk
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล
หลักการควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างควรรู้
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใการทำงาน
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
ความรู้เกี่ยวกับปั้นจั่นและกฎหมายที่ควรทราบ
Train The Trainer
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( มอก.18001 )
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
การจัดทำแผนงานและนำแผนไปปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเชิงรุก สู่ระบบ AEC
เทคนิคการสอนงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายด้านความปลอดภัย
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ( OHSAS 18001:2007 )
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของหัวหน้างาน
การใช้ปั้นจั่น / เครน อย่างถูกวิธี
บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การขอ Visa & Work Permitสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
การจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
การขอ Visa & Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย
วิทยากรด้านความปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และการรายงานค่าจ้างประจำปี
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ ตาม มอก.2535
มาตรฐานแรงงานไทย ( มรท.8001-2553 ) สู่ประชาคมอาเซียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ( กฎหมายการควบคุมมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม )
การเลือกซื้อรถมือสอง
การขับขี่รถให้ปลอดภัยอย่างมืออาชีพ
การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
กฎหมายป้องกันระงับอัคคีภัยของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัยและคงทน
การเตรียมตัวเป็นวิทยากร
การกำหนดเส้นทางฝึกอบรมบุคลาการ
การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์
การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Train The Trainer
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกมส์แบบมืออาชีพ
การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การประเมินความเสี่ยง ตาม มอก.18001
Health & Wellness สุขภาพที่ดีแข็งแรงและสมบูรณ์
การขับ Forklift อย่างถูกวิธี สำหรับผู้เริ่มต้น (หลักสูตร 2 วัน)
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในสำนักงาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
Happy Work Team Building to success
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เกินกว่าประทับใจ
เพิ่มพลัง "คิดบวก" และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ เพื่อความสำเร็จของทีม
สไตล์และบุคลิกภาพ กุญแจสู่ความสำเร็จ
บุคลิกภาพสำหรับนักบริการ
จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจในตัวเอง เพื่อความสำเร็จของชีวิต
ความปลอดภัยในการขับขี่
การสร้างจิดสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Service mind บริการด้วยใจ
บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service mind
กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
การขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
การแสดงและควบคุมท่าทางในทางการให้บริการ
การสร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
จิตวิทยาบริการ....เข้าถึงหัวใจลูกค้า
การบริการที่เป็นเลิศ
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
ภาษีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ
จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
การพัฒนาตัวเองและการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
Power Point fot Presentation
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ระบบ Lockout Tagout
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านด้วยตนเอง
การติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
การพัฒนางานบำรุงรักษาเพื่อความสอดคล้องงานความปลอดภัย
การวางแผนและการจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
การอ่านแบบถอดแบบและการประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
การปรับปรุงตัวประกอบกำลังระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ทะลายกำแพง เพิ่มพลังความสำเร็จ
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
การสื่อสารสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NPL
Positive Thinking ชีวิตที่ต้องคิดบวก
การวางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน
ปลุกยักษ์ในตัว เปิดประตูความสำเร็จ
การวางแผนและการจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
การพัฒนางานบำรุงรักษาเพื่อความสอดคล้องงานความปลอดภัยในการทำงาน
การติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะขับขี่
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในงานบริการ
มนุษย์เงินเดือนกับชีวิตดีดี
ผู้ควบคุมการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
การทำงานในที่อับอากาศขั้นพื้นฐาน
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.