แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต / สถาบันฝึกอบรมการจัดการธุรกิจ

เป็นสถาบันที่ตระหนักในคุณค่าของ “ คน ” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรทุกแห่ง ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารคน การลงทุนเรื่อง “ คน” จึงมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ถ้าหากพัฒนาคนผิดวิธีอาจสูญเปล่าได้ การพัฒนาคนจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการดำเนินงาน
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร ในลักษณะ PUBLIC TRAINING / IN-HOUSE TRAINING โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9000 ด้วยการจัดทำวุฒิบัตร / หนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการบันทึกการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9000 กอปรกับ เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คน ขึ้นไป ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย ดังนี้
( 1 ) จัดฝึกอบรม ลูกจ้างในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท
( 2 ) เนื้อหาหลักสูตร เน้นประโยชน์กับเนื้องานของบริษัท ( ตามประเภทที่ประกอบกิจการ ) และเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้เข้ารับการฝึก เช่น ฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาวะผู้นำ, ISO,… การทำงานเป็นทีม, การปฐมนิเทศ, ความปลอดภัย ฯลฯ หรือหลักสูตรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีความจำเป็นและเป็นองค์รวมของประเทศ เช่น การดับเพลิง, การปฐมพยาบาล, โรงงานสีขาว, เอดส์, ยาเสพติด, 5 ส. เป็นต้น
( 3 ) ระยะเวลา / จำนวนผู้เข้ารับการฝึก หนึ่งหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และหนึ่งรุ่นจะต้องไม่เกิน 50 คน
( 4 ) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้านายจ้างไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างของตนในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมด จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 478.80 บาท / คน / ปี ตามจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน อาทิ ถ้าสถานประกอบกิจการมีลูกจ้าง 100 คน ในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท จะต้องฝึกอบรมพนักงานตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 50 คน ถ้าอบรมไป 48 คน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 คน ( 478.80 บาท X 2 คน = 957.60 บาท )
( 5 ) การหักค่าใช้จ่าย นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอลดหย่อนภาษีได้ 200% จากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( โดย 100% ได้จากกรมสรรพากรอยู่แล้ว ) บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท และนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกับจำนวนลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
สำหรับผู้ทำบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ ในเรื่องการกำหนดให้ผู้ทำบัญชี เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง ในทุกรอบ 3 ปี โดยต้องเป็นหัวข้อทางการบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และในแต่ละปีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

หลักสูตร
การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือ / เครื่องจักร
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารแอมโมเนียในระบบเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
การประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
อุบัติเหตุเป็น 0 โดยวิธี KYT
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการเขียนแผนดับเพลิง
( Work shop )เจาะลึก เทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน
พฤติกรรมสุขภาพกับการทำงาน
KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
การกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการตรวจสุขภาพของพนักงานตามกฎหมาย
การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัย
วิธีการเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
Work Permit System ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อันตราย
การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
การประเมินความเสี่ยง : การชี้บ่งโรคจากการทำงาน
กฎหมายแรงงานที่ จป. และนักบริหารความปลอดภัยควรทราบ
ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การค้นหาและวิเคราะห์อันตรายแบบมีส่วนร่วม
การขออนุญาตทำงานเสี่ยง ( WORK PERMIT )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( FORKLIFT )
หลักการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เพื่อการจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานประกอบการ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใการทำงาน พ.ศ. 2554
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซแรงดันสูง
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ความปลอดภัยในการทำงานในอาคารสูง ( กรณีแผ่นดินไหว )
การควบคุมผู้รับเหมา
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การลดภาวะเสี่ยงและวิธีการควบคุมอันตรายในงาน โฟล์คลิฟท์
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
การทำงานกับสารทำความเย็นชนิดแอมโมเนีย อย่างปลอดภัย
การจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
การใช้ BSC และ KPIs ในระดับบุคคลและหน่วยงาน
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง เกี่ยวกับการฝึกอบรม
จิตสำนึกในงานบริการ
เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ครบเครื่องเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน" เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ( Compen
การส่งเสริมสุขอนามัยในสถานประกอบการ
การขอ Visa และ การขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยใช้ Competency เป็นพื้นฐาน
การสอบสวน การบันทึก และการรายงานอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง เกี่ยวกับการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกมส์แบบมืออาชีพ
การบริการอย่างไรให้เหนือชั้น
เทคนิคการสอนงานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่
วิทยากรมืออาชีพ
9 พฤติกรรม 9 สู่ ความสำเร็จ
การปฏิบัติการทางวินัย เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
การมอบหมายงาน การสั่งงาน และการติดตามงานเพื่อควบคุมคุณภาพ
การเสริมสร้างความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
บริหารแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายแรงงาน และการเลิกจ้าง ในสถานะการปัจจุบัน
ปัญหาข้อคับข้องและปัญหาข้อขัดแย้ง การบริหารและการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
หัวหน้างานยุคใหม่..บริหารอย่างไร..ให้ได้ทั้งใจและงานจากลูกน้อง
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย & หน้าที่ของ คปอ. + เยี่ยมชมโรงงาน
5 ส + เยี่ยมชมโรงงาน
Safety Seed ( Travel Trip )
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และแนวปฏิบัติตามประกาศ
ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับ จป.
เทคนิคการจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
กลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
การออกแบบสมรรถนะและการนำสมรรถนะไปใช้ในองค์กร
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และพรบ.ส่งเสริมฯคนพิการ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณี และ กองทุนเงินทดแทน
ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
การจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ( Work Regulations )
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Safety Talk
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล
หลักการควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างควรรู้
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใการทำงาน
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
ความรู้เกี่ยวกับปั้นจั่นและกฎหมายที่ควรทราบ
Train The Trainer
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( มอก.18001 )
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
การจัดทำแผนงานและนำแผนไปปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเชิงรุก สู่ระบบ AEC
เทคนิคการสอนงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายด้านความปลอดภัย
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ( OHSAS 18001:2007 )
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของหัวหน้างาน
การใช้ปั้นจั่น / เครน อย่างถูกวิธี
บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การขอ Visa & Work Permitสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือการทำงาน
ความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
การขอ Visa & Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย
วิทยากรด้านความปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และการรายงานค่าจ้างประจำปี
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ ตาม มอก.2535
มาตรฐานแรงงานไทย ( มรท.8001-2553 ) สู่ประชาคมอาเซียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ( กฎหมายการควบคุมมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม )
การเลือกซื้อรถมือสอง
การขับขี่รถให้ปลอดภัยอย่างมืออาชีพ
การดูแลรถและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
กฎหมายป้องกันระงับอัคคีภัยของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัยและคงทน
การเตรียมตัวเป็นวิทยากร
การกำหนดเส้นทางฝึกอบรมบุคลาการ
การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์
การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Train The Trainer
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกมส์แบบมืออาชีพ
การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การประเมินความเสี่ยง ตาม มอก.18001
Health & Wellness สุขภาพที่ดีแข็งแรงและสมบูรณ์
การขับ Forklift อย่างถูกวิธี สำหรับผู้เริ่มต้น (หลักสูตร 2 วัน)
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในสำนักงาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
Happy Work Team Building to success
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
เทคนิคการการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management Techniques)
กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving and Decision Making Strategy)
การบริหารโครงการ (Professional Project Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร(How to Master Change Management)
ความปลอดภัยในการขับขี่
การสร้างจิดสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานที่เป็นเลิศ(Knowledge Management For Performance Excellence)
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(Effective Time Management Techniques)
การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ(Proactive for Success)
จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน(Management Psychology and Motivation Techniques)
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Job Instruction)
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intellingence Leadership)
เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน(Coaching and Mentoring and Techniques)
วิธีการรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการเชิงลึก(Voice of Customer-VOC Customer Insight)
รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน(Customer Engagement)
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ระบบ Lockout Tagout
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านด้วยตนเอง
การติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
การพัฒนางานบำรุงรักษาเพื่อความสอดคล้องงานความปลอดภัย
การวางแผนและการจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
การอ่านแบบถอดแบบและการประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
การปรับปรุงตัวประกอบกำลังระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการ(Key Success of Service Communication)
เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษา(Consultative Selling Techniques)
เทคนิคการนำเสนองานเชิงรุกสำหรับนักขายมืออาชีพ(Proactive Sales Presentation)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขายในภาวะวิกฤติ(IMC for Sales Increasing in Crisis)
การวางแผนและการจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
การพัฒนางานบำรุงรักษาเพื่อความสอดคล้องงานความปลอดภัยในการทำงาน
การติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะขับขี่
การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ(Personality and Communication for Service)
ผู้ควบคุมการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ(Service Communication & Service Excellence)
การจัดทำ Competency และการจัดทำ TrainingRoadmap
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
การคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Development)
การยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Management from Learning Intelligence)
ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fireman Watch)
การทำแผน Preventive Maintemance เครื่องจักร
คนละก้าวความปลอดภัยไร้พรมแดน
ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 : 2015
การจัดการภาพลักษณ์และการสร้างความภักดีต่อแบรนด์องค์กร
ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 14001 : 2015
ความรับผิดชอบทางแพ่ง & อาญา ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015
การประเมินสถานการณ์/วางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลในระดับโรงงาน
การเดินทีมดับเพลิงขณะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ก๊าซรั่วไหล
ความปลอดภัยการใช้สารเคมี สำหรับงานควบคุมสัตว์รบกวน
การปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตามหลักการยศาสตร์
พื้นฐานพนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
กฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน ณ ปี 2561 และแนวทางการปฏิบัติตาม
การหยั่งรู้อันตรายหน้างานและการควบคุม
การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
การค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยอุปกรณ์และท่ามือเปล่า
หลักการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด TIS/OHSAS 18001
ศิลปะการพูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อพีอาร์องค์กรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ออฟฟิศซินโดรม
เทคนิคการไล่วงจรและการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านด้วยตัวเอง
ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน
Safety Self Audit การตรวจประเมินตนเองเพื่อให้องค์กรปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
การเลือกใช้อุปกรณ์ของทีมดับเพลิงให้เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน ขั้นตอนประกอบและติดตั้ง
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015
วิทยากรพันธุ์ใหม่
นักพูดขั้นเทพ...พิธีกรมือทอง
แนวทางการจัดการมาตราการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย
ทบทวนวิธีการตรวจวัด ความร้อน แสงสว่าง และเสียงดัง
การยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงการตามหลักการยศาสตร์
การจัดการสารเคมีอันตรายตามระบบ GHS เบื้องต้น
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารตามกฎหมายความปลอดภัยแรงงาน
จิตสำนึกความปลอดภัย 360 องศา
เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอบสวนทางวินัย และการลงโทษอย่างสร้างสรรค์
JD-Based KPIs and competency
การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร
เทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่
เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.