แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
23-24 ม.ค. 62 1990 2,400.-
25-26 ม.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
28-29 ม.ค. 62 1992 2,400.-
29-30 ม.ค. 62 1993 2,400.-
4-5 ก.พ. 62 1998 2,400.-
6-7 ก.พ. 62 1999 2,400.-
7-8 ก.พ. 62 1994 2,400.-
7-8 ก.พ. 62 2000 2,400.-
11-12 ก.พ. 62 2001 2,400.-
12-13 ก.พ. 62 พิเศษ 2,000.-
13-14 ก.พ. 62 2002 2,400.-
15-16 ก.พ. 62 2003 2,400.-
15-16 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 ก.พ. 62 2004 2,400.-
22-23 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
22-23 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
25-26 ก.พ. 62 2005 2,400.-
27-28 ก.พ. 62 2006 2,400.-
5-6 มี.ค. 62 2007 2,400.-
7-8 มี.ค. 62 2008 2,400.-
8-9 มี.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
11-12 มี.ค. 62 2009 2,400.-
12-13 มี.ค. 62 2010 2,400.-
13-14 มี.ค. 62 2011 2,400.-
15-16 มี.ค. 62 พิเศษ 1,700.-
18-19 มี.ค. 62 2012 2,400.-
21-22 มี.ค. 62 2013 2,400.-
22-23 มี.ค. 62 พิเศษ 1,900.-
25-26 มี.ค. 62 2014 2,400.-
27-28 มี.ค. 62 2015 2,400.-
28-29 มี.ค. 62 2016 2,400.-
1-2 เม.ย. 62 2017 2,400.-
2-3 เม.ย. 62 2018 2,400.-
3-4 เม.ย. 62 2019 2,400.-
9-10 เม.ย. 62 2020 2,400.-
10-11 เม.ย. 62 2021 2,400.-
11-12 เม.ย. 62 2022 2,400.-
18-19 เม.ย. 62 2023 2,400.-
23-24 เม.ย. 62 2024 2,400.-
24-25 เม.ย. 62 2025 2,400.-
25-26 เม.ย. 62 2026 2,400.-
29-30 เม.ย. 62 2027 2,400.-
2-3 พ.ค. 62 2028 2,400.-
7-8 พ.ค. 62 2029 2,400.-
8-9 พ.ค. 62 2030 2,400.-
13-14 พ.ค. 62 2031 2,400.-
15-16 พ.ค. 62 2032 2,400.-
17-18 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 พ.ค. 62 2033 2,400.-
22-23 พ.ค. 62 2034 2,400.-
28-29 พ.ค. 62 2035 2,400.-
30-31 พ.ค. 62 2036 2,400.-
3-4 มิ.ย. 62 2037 2,400.-
4-5 มิ.ย. 62 2038 2,400.-
5-6 มิ.ย. 62 2039 2,400.-
11-12 มิ.ย. 62 2040 2,400.-
13-14 มิ.ย. 62 2041 2,400.-
18-19 มิ.ย. 62 2042 2,400.-
19-20 มิ.ย. 62 2043 2,400.-
20-21 มิ.ย. 62 2044 2,400.-
24-25 มิ.ย. 62 2045 2,400.-
25-26 มิ.ย. 62 2046 2,400.-
27-28 มิ.ย. 62 2047 2,400.-
1-2 ก.ค. 62 2048 2,400.-
3-4 ก.ค. 62 2049 2,400.-
9-10 ก.ค. 62 2050 2,400.-
11-12 ก.ค. 62 2051 2,400.-
18-19 ก.ค. 62 2052 2,400.-
22-23 ก.ค. 62 2053 2,400.-
24-25 ก.ค. 62 2054 2,400.-
25-26 ก.ค. 62 2055 2,400.-
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 2056 2,400.-
1-2 ส.ค. 62 2057 2,400.-
5-6 ส.ค. 62 2058 2,400.-
7-8 ส.ค. 62 2059 2,400.-
13-14 ส.ค. 62 2060 2,400.-
14-15 ส.ค. 62 2061 2,400.-
19-20 ส.ค. 62 2062 2,400.-
21-22 ส.ค. 62 2063 2,400.-
26-27 ส.ค. 62 2064 2,400.-
28-29 ส.ค. 62 2065 2,400.-
29-30 ส.ค. 62 2066 2,400.-
3-4 ก.ย. 62 2067 2,400.-
9-10 ก.ย. 62 2068 2,400.-
10-11 ก.ย. 62 2069 2,400.-
12-13 ก.ย. 62 2070 2,400.-
16-17 ก.ย. 62 2071 2,400.-
18-19 ก.ย. 62 2072 2,400.-
24-25 ก.ย. 62 2073 2,400.-
26-27 ก.ย. 62 2074 2,400.-
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 62 2075 2,400.-
1-2 ต.ค. 62 2076 2,400.-
3-4 ต.ค. 62 2077 2,400.-
7-8 ต.ค. 62 2078 2,400.-
9-10 ต.ค. 62 2079 2,400.-
11-12 ต.ค. 62 2080 2,400.-
16-17 ต.ค. 62 2081 2,400.-
17-18 ต.ค. 62 2082 2,400.-
21-22 ต.ค. 62 2083 2,400.-
24-25 ต.ค. 62 2084 2,400.-
28-29 ต.ค. 62 2085 2,400.-
30-31 ต.ค. 62 2086 2,400.-
31 ต.ค.-1 พ.ย. 62 2087 2,400.-
6-7 พ.ย. 62 2088 2,400.-
12-13 พ.ย. 62 2089 2,400.-
14-15 พ.ย. 62 2090 2,400.-
18-19 พ.ย. 62 2091 2,400.-
20-21 พ.ย. 62 2092 2,400.-
26-27 พ.ย. 62 2093 2,400.-
28-29 พ.ย. 62 2094 2,400.-
2-3 ธ.ค. 62 2095 2,400.-
3-4 ธ.ค. 62 2096 2,400.-
11-12 ธ.ค. 62 2097 2,400.-
12-13 ธ.ค. 62 2098 2,400.-
13-14 ธ.ค. 62 2099 2,400.-
16-17 ธ.ค. 62 2100 2,400.-
17-18 ธ.ค. 62 2101 2,400.-
18-19 ธ.ค. 62 2102 2,400.-
19-20 ธ.ค. 62 2103 2,400.-
20-21 ธ.ค. 62 2104 2,400.-
23-24 ธ.ค. 62 2105 2,400.-
24-25 ธ.ค. 62 2106 2,400.-
7-8 ม.ค. 63 2107 2,400.-
8-9 ม.ค. 63 2108 2,400.-
13-14 ม.ค. 63 2109 2,400.-
14-15 ม.ค. 63 2110 2,400.-
15-16 ม.ค. 63 2111 2,400.-
20-21 ม.ค. 63 2112 2,400.-
21-22 ม.ค. 63 2113 2,400.-
23-24 ม.ค. 63 2114 2,400.-
27-28 ม.ค. 63 2115 2,400.-
28-29 ม.ค. 63 2116 2,400.-
29-30 ม.ค. 63 2117 2,400.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.