Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
19-20 ต.ค. 60 1796 2,400.-
24-25 ต.ค. 60 ลำปาง 1,600.-
24-25 ต.ค. 60 1797 2,400.-
25-26 ต.ค. 60 1798 2,400.-
26-27 ต.ค. 60 1799 2,400.-
30-31 ต.ค. 60 1800 2,400.-
31 ต.ค.- 1 พ.ย. 60 1801 2,400.-
6-7 พ.ย. 60 1802 2,400.-
8-9 พ.ย. 60 1803 2,400.-
14-15 พ.ย. 60 1804 2,400.-
15-16 พ.ย. 60 1805 2,400.-
20-21 พ.ย. 60 1806 2,400.-
21-22 พ.ย. 60 1807 2,400.-
27-28 พ.ย. 60 1808 2,400.-
28-29 พ.ย. 60 1809 2,400.-
6-7 ธ.ค. 60 1810 2,400.-
7-8 ธ.ค. 60 1811 2,400.-
11-12 ธ.ค. 60 1812 2,400.-
12-13 ธ.ค. 60 1813 2,400.-
13-14 ธ.ค. 60 1814 2,400.-
14-15 ธ.ค. 60 1815 2,400.-
14-15 ธ.ค. 60 1816 2,400.-
18-19 ธ.ค. 60 1817 2,400.-
19-20 ธ.ค. 60 1818 2,400.-
20-21 ธ.ค. 60 1819 1,800.-
21-22 ธ.ค. 60 1820 2,400.-
25-26 ธ.ค. 60 1821 2,400.-
26-27 ธ.ค. 60 1822 2,400.-
11-12 ม.ค. 61 1823 2,400.-
15-16 ม.ค. 61 1824 2,400.-
16-17 ม.ค. 61 1825 2,400.-
17-18 ม.ค. 61 1826 2,400.-
22-23 ม.ค. 61 1827 2,400.-
23-24 ม.ค. 61 1828 2,400.-
24-25 ม.ค. 61 1829 2,400.-
25-26 ม.ค. 61 1830 2,400.-
26-27 ม.ค. 61 1831 2,400.-
29-30 ม.ค. 61 1832 2,400.-
30-31 ม.ค. 61 1833 2,400.-
31 ม.ค.- 1 ก.พ. 61 1834 2,400.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.