แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
20-21 ก.ค. 61 พิเศษ 1,500.-
23-24 ก.ค. 61 1904 2,400.-
25-26 ก.ค. 61 1905 2,400.-
30-31 ก.ค. 61 1906 2,400.-
2-3 ส.ค. 61 1928 2,400.-
6-7 ส.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
6-7 ส.ค. 61 1929 2,400.-
8-9 ส.ค. 61 พิเศษ 1,600.-
8-9 ส.ค. 61 1930 2,400.-
9-10 ส.ค. 61 1931 2,400.-
10-11 ส.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
15-16 ส.ค. 61 1932 2,400.-
16-17 ส.ค. 61 1933 2,400.-
22-23 ส.ค. 61 1935 1,800.-
22-23 ส.ค. 61 1934 2,400.-
23-24 ส.ค. 61 1936 2,400.-
27-28 ส.ค. 61 1937 2,400.-
28-29 ส.ค. 61 1938 2,400.-
29-30 ส.ค. 61 1939 2,400.-
3-4 ก.ย. 61 1940 2,400.-
4-5 ก.ย. 61 1941 2,400.-
5-6 ก.ย. 61 พิเศษ 1,500.-
6-7 ก.ย. 61 1942 2,400.-
10-11 ก.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
10-11 ก.ย. 61 1943 2,400.-
11-12 ก.ย. 61 1944 2,400.-
13-14 ก.ย. 61 พิเศษ 1,600.-
13-14 ก.ย. 61 1945 2,400.-
17-18 ก.ย. 61 1946 2,400.-
18-19 ก.ย. 61 1947 2,400.-
24-25 ก.ย. 61 1948 2,400.-
27-28 ก.ย. 61 1949 2,400.-
2-3 ต.ค. 61 1950 2,400.-
3-4 ต.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
4-5 ต.ค. 61 1951 2,400.-
9-10 ต.ค. 61 1952 2,400.-
10-11 ต.ค. 61 1953 2,400.-
11-12 ต.ค. 61 1954 2,400.-
15-16 ต.ค. 61 1955 2,400.-
17-18 ต.ค. 61 1956 2,400.-
18-19 ต.ค. 61 1957 2,400.-
19-20 ต.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
24-25 ต.ค. 61 1958 1,800.-
25-26 ต.ค. 61 1959 2,400.-
30-31 ต.ค. 61 1960 2,400.-
31 ต.ค.-1 พ.ย. 61 1961 2,400.-
1-2 พ.ย. 61 1962 2,400.-
6-7 พ.ย. 61 1963 2,400.-
8-9 พ.ย. 61 1964 2,400.-
13-14 พ.ย. 61 1965 2,400.-
14-15 พ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
19-20 พ.ย. 61 1966 2,400.-
21-22 พ.ย. 61 1967 2,400.-
26-27 พ.ย. 61 1968 2,400.-
3-4 ธ.ค. 61 1969 2,400.-
6-7 ธ.ค. 61 1970 2,400.-
7-8 ธ.ค. 61 1971 2,400.-
10-11 ธ.ค. 61 1972 2,400.-
11-12 ธ.ค. 61 1973 2,400.-
12-13 ธ.ค. 61 1974 2,400.-
13-14 ธ.ค. 61 1975 2,400.-
14-15 ธ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
17-18 ธ.ค. 61 1976 2,400.-
18-19 ธ.ค. 61 1977 2,400.-
19-20 ธ.ค. 61 1978 1,800.-
20-21 ธ.ค. 61 1979 2,400.-
21-22 ธ.ค. 61 1980 2,400.-
24-25 ธ.ค. 61 1981 2,400.-
25-26 ธ.ค. 61 1982 2,400.-
8-9 ม.ค. 62 1983 2,400.-
9-10 ม.ค. 62 1984 2,400.-
14-15 ม.ค. 62 1985 2,400.-
15-16 ม.ค. 62 1986 2,400.-
16-17 ม.ค. 62 1987 2,400.-
17-18 ม.ค. 62 1988 2,400.-
22-23 ม.ค. 62 1989 2,400.-
23-24 ม.ค. 62 1990 2,400.-
28-29 ม.ค. 62 1992 2,400.-
29-30 ม.ค. 62 1993 2,400.-
31 ม.ค.-1 ก.พ. 62 1994 2,400.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.