แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
22-23 ก.ค. 62 2055 2,400.-
22-23 ก.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
24-25 ก.ค. 62 2056 2,400.-
25-26 ก.ค. 62 2053 2,400.-
1-2 ส.ค. 62 2058 2,400.-
5-6 ส.ค. 62 2059 2,400.-
7-8 ส.ค. 62 2060 2,400.-
13-14 ส.ค. 62 2061 2,400.-
14-15 ส.ค. 62 2063 2,400.-
14-15 ส.ค. 62 2062 2,400.-
21-22 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 ส.ค. 62 2064 2,400.-
22-23 ส.ค. 62 2065 2,400.-
23-24 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
26-27 ส.ค. 62 2066 2,400.-
29-30 ส.ค. 62 2067 2,400.-
30-31 ส.ค. 62 2068 2,400.-
3-4 ก.ย. 62 2069 2,400.-
6-7 ก.ย. 62 2070 2,400.-
9-10 ก.ย. 62 2071 2,400.-
10-11 ก.ย. 62 2072 2,400.-
12-13 ก.ย. 62 2073 2,400.-
16-17 ก.ย. 62 2074 2,400.-
18-19 ก.ย. 62 2075 2,400.-
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้
ประเภทกิจการ
 • กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
  1.เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
  2.โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน
  3.งานก่อสร้าง
  4.การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
  5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
  6.โรงแรม
  7.ห้างสรรพสินค้า
  8.สถานพยาบาล
  9.สถาบันทางการเงิน
  10.สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
  11.สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
  12.สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
  13.สำนักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 12
  14.กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ. และหน่วยงานความปลอดภัย

ตามประเภทกิจการและจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน

จำนวนและสัดส่วน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
กรณีที่มีจำนวนกรรมการมากกว่าขั้นต่ำ ให้เพิ่มกรรมการจากผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “คณะกรรมการฯ” ซึ่งได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นคปอ.ภายในสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลาในการอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง)
อัตราค่าอบรม
2,400 บาท (ราคาปกติ)
2,200 บาท (ราคาสมาชิกPMC)
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หัวข้อในการอบรม
1.การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สถานประกอบกิจการ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
บทกำหนดโทษ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.