แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

เลือก เดือน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
27-28 พ.ค. 62 2031 2,400.-
30-31 พ.ค. 62 2036 2,400.-
31 พ.ค.-1 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
3-4 มิ.ย. 62 2037 2,400.-
4-5 มิ.ย. 62 2038 2,400.-
5-6 มิ.ย. 62 2039 2,400.-
8-9 มิ.ย. 62 2040 2,400.-
11-12 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,900.-
13-14 มิ.ย. 62 2041 2,400.-
17-18 มิ.ย. 62 2042 2,400.-
18-19 มิ.ย. 62 2043 2,400.-
19-20 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
19-20 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
19-20 มิ.ย. 62 2044 2,400.-
24-25 มิ.ย. 62 2045 2,400.-
25-26 มิ.ย. 62 2046 2,400.-
27-28 มิ.ย. 62 2047 2,400.-
28-29 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,900.-
1-2 ก.ค. 62 2048 2,400.-
2-3 ก.ค. 62 2049 2,400.-
3-4 ก.ค. 62 2050 2,400.-
9-10 ก.ค. 62 2051 2,400.-
10-11 ก.ค. 62 2052 2,400.-
18-19 ก.ค. 62 2053 2,400.-
19-20 ก.ค. 62 2054 2,400.-
22-23 ก.ค. 62 2055 2,400.-
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

 
ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.