แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

เลือก เดือน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
5 ส.ค.-18 ต.ค. 62 88 (จ.-ศ.) 25,500.-
19 ส.ค.-1ต.ค. 62 89 (จ.-ศ.) 25,500.-
:: รายละเอียดหลักสูตร ::
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคขั้นสูง
:: หนังสือรับรอง เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง::
มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมง ประกอบด้วย ๖ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาเก้าชั่วโมง
(ค) สาระสำคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ง) ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่รับเข้ามาทำงานใหม่และความปลอดภัยในสำนักงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) ความปลอดภัยนอกงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ซ) การสอนงานและการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฌ) การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) สารสนเทศความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฎ) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ข) อันตรายจากความร้อน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและการป้องกันระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) อันตรายจากเสียงดังและการอนุรักษ์การได้ยิน อันตรายจากความสั่นสะเทือน อันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติและการป้องกัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ง) อันตรายจากรังสีและการป้องกัน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการป้องกัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ช) ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาสิบสองชั่วโมง
(ฌ) หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ข) ระบบการอนุญาตทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ง) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและถังความดัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและเครื่องมือกล ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฉ) การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ช) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฌ) การป้องกันและระงับอัคคีภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ญ) หลักการระบายอากาศ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฎ) การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฏ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง มีระยะเวลา หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ข) การค้นหาปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บป่วยในกลุ่มลูกจ้าง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ง) การตรวจสุขภาพลูกจ้าง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการวางแผน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้าง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการระบาดวิทยา ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ซ) หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฌ) การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ญ) การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฎ) การสร้างเสริมสุขภาพลูกจ้าง ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฏ) การจัดการปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค SOLVE ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฐ) การป้องกันและควบคุมปัญหาเหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฑ) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและหน่วยบริการในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฒ) การสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง ระยะเวลาสามชั่วโมง

(๕) หมวดวิชาที่ ๕ การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ง) หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) เครื่องมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) การยศาสตร์ในสำนักงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การยกย้ายวัสดุสิ่งของโดยการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานและการบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ระยะเวลา หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฌ) มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฎ) การสำรวจทางด้านการยศาสตร์ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฏ) การวิเคราะห์ลักษณะงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุง สภาพการทำงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฐ) การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฑ) การสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง

(๖) หมวดวิชาที่ ๖ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที และการเฝ้าสังเกตงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) การสอบสวน การวิเคราะห์อุบัติเหตุ และการรายงานอุบัติเหตุ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฉ) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหกชั่วโมง
(ช) การตรวจความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ซ) แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฌ) การจัดทำและการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ญ) การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินภายใน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฎ) ประสบการณ์การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง

ผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.