slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับเทคนิค

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

 

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

 

ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" และนายจ้างมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
25-27 เม.ย. 61 195 3,700.-
7-9 พ.ค. 61 พิเศษลำปาง 3,000.-
9-11 พ.ค. 61 196 3,700.-
16-18 พ.ค. 61 197 3,700.-
17-19 พ.ค. 61 พิเศษพิษณุโลก 3,000.-
17-19พ.ค. 61 พิเศษ 3,200.-
21-23 พ.ค. 61 198 3,700.-
6-8 มิ.ย. 61 199 3,700.-
18-20 มิ.ย. 61 พิเศษกำแพงเพชร 3,000.-
25-27 มิ.ย. 61 200 3,700.-
25-27 มิ.ย. 61 พิเศษระนอง 3,000.-
2-4 ก.ค. 61 พิเศษนครราชสีมา 3,200.-
4-6 ก.ค. 61 201 3,700.-
11-13 ก.ค. 61 202 3,700.-
18-20 ก.ค. 61 203 3,700.-
23-25 ก.ค. 61 204 3,700.-
30 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 205 3,700.-
15-17 ส.ค. 61 พิเศษ 3,200.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.