Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับเทคนิค

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

 

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

 

ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" และนายจ้างมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
10-12 ม.ค. 61 191 3,700.-
17-19 ม.ค. 61 192 3,700.-
24-26 ม.ค. 61 193 3,700.-
31 ม.ค.- 2 ก.พ. 61 194 3,700.-
8-10 ก.พ. 61 พิเศษสุโขทัย 3,000.-
19-21 ก.พ. 61 พิเศษอุตรดิตถ์ 3,000.-
12-14 มี.ค. 61 พิเศษกำแพงเพชร 3,000.-
17-19 พ.ค. 61 พิเศษพิษณุโลก 3,000.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.