slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับบริหาร

หลักการและเหตุผล

     ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับบริหาร โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้
1. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
  - สถานประกอบการประเภทธุรกิจที่ (1) – (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปและประเภทที่ (6)-(14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป และลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานของหน่วยงานนั้นๆ ทุกคน (รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
2. แจ้งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขต) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแนบปริญญาบัตร หลักฐานการอบรมและทดสอบ (วุฒิบัตร) พร้อมแบบเอกสารการแต่งตั้งของสถานประกอบการ
3. จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ตามข้อ 1 ลูกจ้างซึ่งรับเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่นายจ้างเปลี่ยนงาน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเดิมและอาจเกิดอันตราย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
4. ออกค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 การดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งหมด
5. ส่งรายงาน ให้นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีมอบหมายตามแบบที่กำหนด (จป.ท / จป.ว) เป็นประจำทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ครบกำหนด รวมทั้งให้นายจ้างเก็บหลักฐานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. แจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงาน
7. การควบคุม เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พ้นจากหน้าที่ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเดียวกันแทนที่ และแจ้งชื่อต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และดำเนินการตามข้อ 1-5
8. บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป อาทิ เจ้าของกิจการ    ผู้บริหารสถานประกอบการ  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก  ทุกคน ในทุกสถานประกอบการ  ( รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย  ) เข้ารับการอบรมและแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  

หัวข้อการอบรม

1.การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (3 ชั่วโมง )
2.กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(3 ชั่วโมง)
3.การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 ชั่วโมง)

 


ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 61 1987 2,500.-
5-6 มิ.ย. 61 1988 2,500.-
6-7 มิ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
11-12 มิ.ย. 61 1989 2,500.-
12-13 มิ.ย. 61 1990 2,500.-
15-16 มิ.ย. 61 พิเศษกำแพงเพชร 1,500.-
18-19 มิ.ย. 61 1991 2,500.-
20-21 มิ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
20-21 มิ.ย. 61 พิเศษระนอง 2,000.-
20-21 มิ.ย. 61 1992 2,500.-
22-23 มิ.ย. 61 1993 2,000.-
22-23 มิ.ย. 61 พิเศษนครสวรรค์ 1,700.-
25-26 มิ.ย. 61 1994 2,500.-
27-28 มิ.ย. 61 1995 2,500.-
2-3 ก.ค. 61 1996 2,500.-
2-3 ก.ค. 61 พิเศษ 1,600.-
3-4 ก.ค. 61 1997 2,500.-
4-5 ก.ค. 61 1998 2,500.-
5-6 ก.ค. 61 พิเศษ 1,600.-
9-10 ก.ค. 61 1999 2,500.-
10-11 ก.ค. 61 2000 2,500.-
11-12 ก.ค. 61 2001 2,500.-
11-12 ก.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
16-17 ก.ค. 61 2002 2,500.-
17-18 ก.ค. 61 2003 2,500.-
18-19 ก.ค. 61 พิเศษ 1,500.-
19-20 ก.ค. 61 2004 2,500.-
23-24 ก.ค. 61 2005 2,500.-
24-25 ก.ค. 61 2006 2,500.-
25-26 ก.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
30-31 ก.ค. 61 2007 2,500.-
8-9 ส.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
21-22 ส.ค. 61 พิเศษ 1,600.-
12-13 ก.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
17-18 ต.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
16-17 พ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
12-13 ธ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.