แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับบริหาร

หลักการและเหตุผล

     ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับบริหาร โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้
1. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
  - สถานประกอบการประเภทธุรกิจที่ (1) – (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปและประเภทที่ (6)-(14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป และลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานของหน่วยงานนั้นๆ ทุกคน (รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
2. แจ้งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขต) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแนบปริญญาบัตร หลักฐานการอบรมและทดสอบ (วุฒิบัตร) พร้อมแบบเอกสารการแต่งตั้งของสถานประกอบการ
3. จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ตามข้อ 1 ลูกจ้างซึ่งรับเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่นายจ้างเปลี่ยนงาน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเดิมและอาจเกิดอันตราย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
4. ออกค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 การดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งหมด
5. ส่งรายงาน ให้นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีมอบหมายตามแบบที่กำหนด (จป.ท / จป.ว) เป็นประจำทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ครบกำหนด รวมทั้งให้นายจ้างเก็บหลักฐานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. แจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงาน
7. การควบคุม เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พ้นจากหน้าที่ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเดียวกันแทนที่ และแจ้งชื่อต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และดำเนินการตามข้อ 1-5
8. บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป อาทิ เจ้าของกิจการ    ผู้บริหารสถานประกอบการ  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก  ทุกคน ในทุกสถานประกอบการ  ( รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย  ) เข้ารับการอบรมและแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  

หัวข้อการอบรม

1.การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (3 ชั่วโมง )
2.กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(3 ชั่วโมง)
3.การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 ชั่วโมง)

 


ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
28-29 ม.ค. 62 2066 2,500.-
30-31 ม.ค. 62 2067 2,500.-
4-5 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
5-6 ก.พ. 62 2086 2,500.-
7-8 ก.พ. 62 2087 2,500.-
11-12 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
12-13 ก.พ. 62 2088 2,500.-
14-15 ก.พ. 62 2089 2,500.-
16-17 ก.พ. 62 พิเศษ 2,000.-
18-19 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
20-21 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 ก.พ. 62 2090 2,500.-
26-27 ก.พ. 62 2091 2,500.-
28 ก.พ.-1 มี.ค. 62 2092 2,500.-
4-5 มี.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
4-5 มี.ค. 62 2093 2,500.-
6-7 มี.ค. 62 2094 2,500.-
11-12 มี.ค. 62 พิเศษ 1,700.-
11-12 มี.ค. 62 2095 2,500.-
13-14 มี.ค. 62 2096 2,500.-
18-19 มี.ค. 62 พิเศษ 1,900.-
19-20 มี.ค. 62 2097 2,500.-
20-21 มี.ค. 62 2098 2,500.-
25-26 มี.ค. 62 2099 2,500.-
27-28 มี.ค. 62 2100 2,500.-
2-3 เม.ย. 62 2101 2,500.-
4-5 เม.ย. 62 2102 2,500.-
9-10 เม.ย. 62 2103 2,500.-
10-11 เม.ย. 62 2104 2,500.-
18-19 เม.ย. 62 2105 2,500.-
22-23 เม.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
22-23 เม.ย. 62 2106 2,500.-
24-25 เม.ย. 62 2107 2,500.-
29-30 เม.ย. 62 2108 2,500.-
2-3 พ.ค. 62 2109 2,500.-
6-7 พ.ค. 62 2110 2,500.-
8-9 พ.ค. 62 2111 2,500.-
13-14 พ.ค. 62 2112 2,500.-
13-14 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
14-15 พ.ค. 62 2113 2,500.-
16-17 พ.ค. 62 2114 2,500.-
21-22 พ.ค. 62 2115 2,500.-
22-23 พ.ค. 62 2116 2,500.-
27-28 พ.ค. 62 2117 2,500.-
29-30 พ.ค. 62 2118 2,500.-
3-4 มิ.ย. 62 2119 2,500.-
10-11 มิ.ย. 62 2120 2,500.-
12-13 มิ.ย. 62 2121 2,500.-
17-18 มิ.ย. 62 2122 2,500.-
19-20 มิ.ย. 62 2123 2,500.-
26-27 มิ.ย. 62 2124 2,500.-
2-3 ก.ค. 62 2125 2,500.-
4-5 ก.ค. 62 2126 2,500.-
8-9 ก.ค. 62 2127 2,500.-
10-11 ก.ค. 62 2128 2,500.-
18-19 ก.ค. 62 2129 2,500.-
23-24 ก.ค. 62 2130 2,500.-
24-25 ก.ค. 62 2131 2,500.-
30-31 ก.ค. 62 2132 2,500.-
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 2133 2,500.-
1-2 ส.ค. 62 2134 2,500.-
6-7 ส.ค. 62 2135 2,500.-
8-9 ส.ค. 62 2136 2,500.-
13-14 ส.ค. 62 2137 2,500.-
15-16 ส.ค. 62 2138 2,500.-
20-21 ส.ค. 62 2139 2,500.-
22-23 ส.ค. 62 2140 2,500.-
27-28 ส.ค. 62 2141 2,500.-
2-3 ก.ย. 62 2142 2,500.-
4-5 ก.ย. 62 2143 2,500.-
9-10 ก.ย. 62 2144 2,500.-
11-12 ก.ย. 62 2145 2,500.-
17-18 ก.ย. 62 2146 2,500.-
19-20 ก.ย. 62 2147 2,500.-
23-24 ก.ย. 62 2148 2,500.-
24-25 ก.ย. 62 2149 2,500.-
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 62 2150 2,500.-
2-3 ต.ค. 62 2151 2,500.-
7-8 ต.ค. 62 2152 2,500.-
15-16 ต.ค. 62 2153 2,500.-
21-22 ต.ค. 62 2154 2,500.-
29-30 ต.ค. 62 2155 2,500.-
4-5 พ.ย. 62 2156 2,500.-
5-6 พ.ย. 62 2157 2,500.-
11-12 พ.ย. 62 2158 2,500.-
12-13 พ.ย. 62 2159 2,500.-
13-14 พ.ย. 62 2160 2,500.-
19-20 พ.ย. 62 2161 2,500.-
20-21 พ.ย. 62 2162 2,500.-
25-26 พ.ย. 62 2163 2,500.-
26-27 พ.ย. 62 2164 2,500.-
27-28 พ.ย. 62 2165 2,500.-
2-3 ธ.ค. 62 2166 2,500.-
3-4 ธ.ค. 62 2167 2,500.-
11-12 ธ.ค. 62 2168 2,500.-
12-13 ธ.ค. 62 2169 2,500.-
16-17 ธ.ค. 62 2170 2,500.-
17-18 ธ.ค. 62 2171 2,500.-
18-19 ธ.ค. 62 2172 2,500.-
23-24 ธ.ค. 62 2173 2,500.-
7-8 ม.ค. 63 2174 2,500.-
9-10 ม.ค. 63 2175 2,500.-
14-15 ม.ค. 63 2176 2,500.-
16-17 ม.ค. 63 2177 2,500.-
20-21 ม.ค. 63 2178 2,500.-
22-23 ม.ค. 63 2179 2,500.-
27-28 ม.ค. 63 2180 2,500.-
28-29 ม.ค. 63 2181 2,500.-
30-31 ม.ค. 63 2182 2,500.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.