แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป. ระดับบริหาร

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
25-26 ก.ค. 62 2132 2,500.-
25-26 ก.ค. 62 2134 2,500.-
26-27 ก.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
30-31 ก.ค. 62 2135 2,500.-
1-2 ส.ค. 62 2136 2,500.-
6-7 ส.ค. 62 2137 2,500.-
7-8 ส.ค. 62 2138 2,500.-
8-9 ส.ค. 62 2139 2,500.-
13-14 ส.ค. 62 2140 2,500.-
16-17 ส.ค. 62 2141 2,500.-
19-20 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
20-21 ส.ค. 62 2142 2,500.-
23-24 ส.ค. 62 พิเศษ 2,000.-
23-24 ส.ค. 62 2143 2,500.-
27-28 ส.ค. 62 2144 2,500.-
2-3 ก.ย. 62 2145 2,500.-
2-3 ก.ย. 62 2146 2,500.-
4-5 ก.ย. 62 2147 2,500.-
9-10 ก.ย. 62 2148 2,500.-
10-11 ก.ย. 62 2149 2,500.-
16-17 ก.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
16-17 ก.ย. 62 พิเศษ 1,700.-
17-18 ก.ย. 62 2150 2,500.-
19-20 ก.ย. 62 2151 2,500.-
หลักสูตร จป.ระดับบริหาร

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

ประเภทกิจการ

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1.เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
2.โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน
3.งานก่อสร้าง
4.การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
6.โรงแรม
7.ห้างสรรพสินค้า
8.สถานพยาบาล
9.สถาบันทางการเงิน
10.สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
11.สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
12.สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13.สำนักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 12
14.กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ. และหน่วยงานความปลอดภัย
ตามประเภทกิจการและจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
Nature

คุณสมบัติ

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับบริหาร

ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2,500 บาท (ราคาปกติ) 2,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร


ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.