แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

เลือก เดือน
หลักสูตร ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
22 ก.ค. 62 17 2,000.-
2 ส.ค. 62 18 2,000.-
22 ส.ค. 62 19 2,000.-
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
18-20, 22-24 ก.ค. 62 223 7,000.-
24-26,30-31 ก.ค.,1 ส.ค. 62 224 7,000.-
14-16,19-21 ส.ค. 62 226 7,000.-
19-24 ส.ค. 62 225 7,000.-
19 -24 ส.ค. 62 พิเศษ 8,000.-
26-31 ส.ค. 62 227 7,000.-
     สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายอันอาจเกิดจากหม้อน้ำระเบิด จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ำ ได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งออกตามความแห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เงื่อนไขที่ 1 ต้องมีคุณวุฒิได้รับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ำ ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ เงื่อนไขที่ 2ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า สมาคมฯ เป็นสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006

บทกำหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

นอกจากนี้การจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรองรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
บทกำหนดโทษ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดการอบรม
วัน/เวลา 9.00  - 12.00 น. 13.00 – 16.00  น.
วันที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วันที่สอง ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ น้ำสำหรับหม้อน้ำ                                             
วันที่สาม เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ทฤษฎีและหลักการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
วันที่สี่ การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ห้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วันที่หก การดูงานภาคสนาม ทดสอบ หลังการอบรม


ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.