แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
การรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้น จะต้องได้รับการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และขอใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต บทกำหนดโทษ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยผู้ที่ขอใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด
 • เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
 • เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วไม่ถึง 2 ปี นับถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต

วัตถุประสงค์

 • ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
 • เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลทั่วไป
 • ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

หัวข้อการอบรม/สัมมนา ( ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง )


ลำดับ

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา

ทฤษฎี ( ชม. )

ปฏิบัติ ( ชม. )

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 • ความแตกต่างของงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดของงาน

2

-

2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

 • จรรยาบรรณ ระเบียบวินัยของพนักงาน พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา การร้องทุกข์

2

-

3

การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

 • การตรวจตราพื้นที่ การตรวจสอบบุคคล การสังเกต องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัย การควบคุมฝูงชน

3

4

4

การเขียนรายงาน

 • หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึก

1

3

5

การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน

 • ปัจจัยเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด เหตุเกิดจากอาวุธ กรณีพบวัตถุต้องสงสัย กรณีพบวัตถุระเบิด

2

3

6

การติดต่อสื่อสาร

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน เทคนิคในการสื่อสาร เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์

1

1

7

หลักการใช้กำลัง

 • การใช้กำลังโดยชอบด้วยกฎหมาย การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการใช้กำลัง

2

2

8

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

2

2

9

การจัดการจราจร

 • การควบคุมคน ยานพาหนะ การใช้สัญญาณมือ การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร การแต่งกายทีเหมาะสม

1

2

10

การฝึกภาคสนาม
- ระเบียบแถว การทำความเคารพ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า และกระบอง อาวุธศึกษา

-

9

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานธุรกิจการให้บริการ และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 2558 โดยแบ่งเป็นหลักสูตร แบบเดินทางไป-กลับ และแบบพักค้างคืน พร้อมด้วยบริการที่พัก อาหาร อาหารว่าง เสื้อยืด 2 ตัว หมวก 1 ใบ หลังจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย / หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น / หลักสูตรปฐมพยาบาล

สถานที่อบรม /ปฎิบัติ จำนวนวันอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( ถ.พระราม 2 )
ราคา 3,500.- บาท

ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
อบรม 4 วัน (ไป-กลับ)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป(จ. ราชบุรี)
ราคา 4,500.- บาท
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
อบรม 3 วัน (พักค้างคืน 2 คืน)


ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
1-3 ก.พ. 62 7 4,500.-
11-13 ก.พ. 62 8 4,500.-
16-17,23-24 ก.พ. 62 9 3,500.-
5-6,12-13 มี.ค. 62 10 3,500.-
9-10,16-17 มี.ค. 62 11 3,500.-
30-31 มี.ค.,1 เม.ย. 62 12 4,500.-
20-21,27-28 เม.ย. 62 13 3,500.-
22-24 เม.ย. 62 14 4,500.-
3-5 พ.ค. 62 15 4,500.-
14-15,21-22 พ.ค. 62 16 3,500.-
18-19,25-26 พ.ค. 62 17 3,500.-
1-2,8-9 มิ.ย. 62 18 3,500.-
10-12 มิ.ย. 62 19 4,500.-
22-24 มิ.ย. 62 20 4,500.-
2-3,9-10 ก.ค. 62 25 3,500.-
12-14 ก.ค. 62 22 4,500.-
20-21,27-28 ก.ค. 62 23 3,500.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.