Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรทดสอบช่างไฟฟ้า
หลักการและเหตุผล

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไปนั้น  ซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และ ต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้  ทั้งนี้ในการทดสอบนั้นเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหารายละเอียดมากต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ดังนั้นผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมือเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงจะสามารถผ่านการทดสอบได้

หัวข้อการอบรม

   ภาคทฤษฎี (ความรู้)
1. หลักเกณฑ์วิธีการทดสอบที่ผู้เข้ารับการทดสอบต้องรู้
2. ความรู้สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
3. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
4. จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

      ภาคปฏิบัติ (ความสามารถ)
1. การอ่านและร่างแบบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
2. การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
3. การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย PVC
4. การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้า
5. การตรวจสอบและการแก้ไขวงจรไฟฟ้า
6. การต่อตัวนำไฟฟ้า 4 แบบจาก 6 แบบ

 ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
2-3 ก.พ. 61 1 3,500.-
9-10 ก.พ. 61 2 3,500.-
12-13 ก.พ. 61 3 3,500.-
16-17 ก.พ. 61 4 3,500.-
23-24 ก.พ. 61 5 3,500.-
26-27 ก.พ. 61 6 3,500.-
2-3 มี.ค. 61 7 3,500.-
9-10 มี.ค. 61 8 3,500.-
13-14 มี.ค. 61 9 3,500.-
16-17 มี.ค. 61 10 3,500.-
23-24 มี.ค. 61 11 3,500.-
28-29 มี.ค. 61 12 3,500.-
4-5 เม.ย. 61 13 3,500.-
9-10 เม.ย. 61 14 3,500.-
10-11 เม.ย. 61 15 3,500.-
20-21 เม.ย. 61 16 3,500.-
24-25 เม.ย. 61 17 3,500.-
27-28 เม.ย. 61 18 3,500.-
2-3 พ.ค. 61 19 3,500.-
8-9 พ.ค. 61 20 3,500.-
11-12 พ.ค. 61 21 3,500.-
18-19 พ.ค. 61 22 3,500.-
25-26 พ.ค. 61 23 3,500.-
30-31 พ.ค. 61 24 3,500.-
5-6 มิ.ย. 61 25 3,500.-
8-9 มิ.ย. 61 26 3,500.-
15-16 มิ.ย. 61 27 3,500.-
19-20 มิ.ย. 61 28 3,500.-
22-23 มิ.ย. 61 29 3,500.-
29-30 มิ.ย. 61 30 3,500.-
6-7 ก.ค. 61 31 3,500.-
13-14 ก.ค. 61 32 3,500.-
16-17 ก.ค. 61 33 3,500.-
20-21 ก.ค. 61 34 3,500.-
25-26 ก.ค. 61 35 3,500.-
30-31 ก.ค. 61 36 3,500.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.