แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เลือก เดือน
หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
30 พ.ค. 62 23 3,000.-
10 มิ.ย. 62 24 3,000.-
13 มิ.ย. 62 25 3,000.-
24 มิ.ย. 62 26 3,000.-
27 มิ.ย. 62 27 3,000.-
8 ก.ค. 62 28 3,000.-
11 ก.ค. 62 29 3,000.-
22 ก.ค. 62 30 3,000.-
หลักการและเหตุผล

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไปนั้น  ซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และ ต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้  ทั้งนี้ในการทดสอบนั้นเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหารายละเอียดมากต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ดังนั้นผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมือเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงจะสามารถผ่านการทดสอบได้

หัวข้อการอบรม

   ภาคทฤษฎี (ความรู้)
1. หลักเกณฑ์วิธีการทดสอบที่ผู้เข้ารับการทดสอบต้องรู้
2. ความรู้สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
3. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
4. จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

      ภาคปฏิบัติ (ความสามารถ)
1. การอ่านและร่างแบบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
2. การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
3. การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย PVC
4. การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้า
5. การตรวจสอบและการแก้ไขวงจรไฟฟ้า
6. การต่อตัวนำไฟฟ้า

 ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.