แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
30-31 ก.ค. 62 55 5,000.-
5-6 ส.ค. 62 56 5,000.-
23-24 ส.ค. 62 57 5,000.-
9-10 ก.ย. 62 58 5,000.-

ในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ หรือขาดทักษะในการช่วยเหลือแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้ประสบเหตุได้ ดังนั้น การฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมถึงการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอหลักสูตรการอบรม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยบนที่สูง เน้นการช่วยเหลือบนที่สูงและการใช้อุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ฝึกการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนที่สูง เงื่อนเชือกที่จำเป็น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

2. การทำงานเกี่ยวกับเส้นเชือก ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่าง
ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทำความเข้าใจข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิดของเชือก
การผูกเงื่อนลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์ PPE สำหรับการทำงานบนเส้นเชือก ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการขึ้น
และลงบนที่สูง  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )

อบรม ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี )โดยมีรถรับ-ส่งจากสถานที่ในตาราง
( รวมค่าที่พัก อาหาร อุปกรณ์การฝึก ประกันอุบัติเหตุ และรถรับ-ส่ง ทุกอย่างแล้ว )


ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.