แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ หรือขาดทักษะในการช่วยเหลือแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้ประสบเหตุได้ ดังนั้น การฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมถึงการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอหลักสูตรการอบรม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยบนที่สูง เน้นการช่วยเหลือบนที่สูงและการใช้อุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ฝึกการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนที่สูง เงื่อนเชือกที่จำเป็น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

2. การทำงานเกี่ยวกับเส้นเชือก ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่าง
ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทำความเข้าใจข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิดของเชือก
การผูกเงื่อนลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์ PPE สำหรับการทำงานบนเส้นเชือก ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการขึ้น
และลงบนที่สูง  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )

อบรม ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี )โดยมีรถรับ-ส่งจากสถานที่ในตาราง
( รวมค่าที่พัก อาหาร อุปกรณ์การฝึก ประกันอุบัติเหตุ และรถรับ-ส่ง ทุกอย่างแล้ว )


ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
31 ม.ค.-1 ก.พ. 62 52 5,000.-
11-12 ก.พ. 62 43 5,000.-
28 ก.พ.-1 มี.ค. 62 44 5,000.-
28-29 มี.ค. 62 45 5,000.-
1-2 เม.ย. 62 46 5,000.-
9-10 เม.ย. 62 47 5,000.-
22-23 เม.ย. 62 48 5,000.-
29-30 เม.ย. 62 49 5,000.-
3-4 พ.ค. 62 50 5,000.-
16-17 พ.ค. 62 51 5,000.-
3-4 มิ.ย. 62 52 5,000.-
21-22 มิ.ย. 62 53 5,000.-
9-10 ก.ค. 62 54 5,000.-
30-31 ก.ค. 62 55 5,000.-
5-6 ส.ค. 62 56 5,000.-
23-24 ส.ค. 62 57 5,000.-
9-10 ก.ย. 62 58 5,000.-
20-21 ก.ย.62 59 5,000.-
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 60 5,000.-
7-8 ต.ค. 62 61 5,000.-
25-26 ต.ค. 62 62 5,000.-
11-12 พ.ย. 62 63 5,000.-
18-19 พ.ย. 62 64 5,000.-
29-30 พ.ย. 62 65 5,000.-
6-7 ธ.ค. 62 66 5,000.-
13-14 ม.ค. 63 67 5,000.-
31 ม.ค.-1 ก.พ. 63 68 5,000.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.