แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

เลือก เดือน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
19-21,25-27,30-31 ก.ค. 62 7 9,000.-
1-4,9-11,13 ส.ค. 62 8 9,000.-
15-18,23-26 ส.ค. 62 9 9,000.-

ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี และได้ ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและ ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และขึ้นทะเบียนเป็น จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และนายจ้างมอบหมายให้ปฎิบัติในหน้าที่ จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง

เอกสารในการสมัครอบรม
1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง
3. สำเนาเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง

ผู้สมัครอบรมจะต้องส่งเอกสารก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้า 40-45 วัน

ระยะเวลาการอบรม 7 วัน ทดสอบภาคปฎิบัติ 1 วัน ทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.