แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
31 ก.ค.-2 ส.ค. 62 พิเศษ 8,000.-
8-10 ส.ค. 62 87 8,000.-
15-17 ส.ค. 62 88 7,000.-
29-31 ส.ค. 62 89 6,500.-
5-7 ก.ย. 62 90 7,000.-
12-14 ก.ย. 62 91 8,000.-

 

หมายเหตุ
เอกสารประกอบการสมัครต้องมี(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ใบรับรองแพทย์จากคลินีคมีอายุไม่เกิน 7 วัน
- เอกสารการตรวจสุขภาพประจำปีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบรับรองแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่เกิน 1 ปี


              
 • 1. ผู้อนุญาต (ระยะเวลาอบรม 1 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
                   นายจ้างผู้มีหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้าง ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 • 2. ผู้ควบคุมงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ - การสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว
   - การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขันต้น
  • ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • 3. ผู้ช่วยเหลือ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือ และช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • 4. ผู้ปฏิบัติงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - ระบบล็อคและระบบป้ายทะเบียน
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
 • 5. ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   - นายจ้างที่ทำหน้าที่ในการมอบหมายหรือควบคุมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - บุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ นายจ้างมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
ตารางหลักสูตรแยกตามประเภทหน้าที่

 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ มีกำหนดระยะเวลาอบรม 3 วัน ( ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ )
โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกการอบรมแบบพักค้างคืน ( 3 วัน 2 คืน ) หรือเดินทางไป-กลับได้
ในกรณีการอบรมแบบพักค้างคืนซึ่งเป็นการอบรมเฉพาะที่ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี )
เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ( ถ.พระราม 2 ) ไปยังสถานีฝึกซึ่งตั้งอยู่ใน ศูนย์ฝึกอบรมฯ ( จ.ราชบุรี )  พร้อมบริการที่พักด้วยห้องพักที่สะอาด บรรยากาศเป็นกันเอง รวมทั้งอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี และฝึกภาคปฏิบัติในสถานีฝึก ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การฝึกสมจริงมากที่สุด รวมถึงอุปกรณ์ในการฝึกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอต่อลูกค้าทุกท่าน ภายในศูนย์ฝึกฯ ยังมีเครื่องเล่น Zipline ไว้บริการลูกค้าให้ได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เหมือนใครอีกด้วย
สถานที่อบรม /ปฎิบัติ วันที่1 วันที่2 วันที่3
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( ถ.พระราม 2 )
ราคา 6,500.- บาท
(ราคารวมอาหาร 3 มื้อ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และรถรับ-ส่ง)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับ-ส่ง
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
ราคา 7,000.- บาท
(ราคารวมค่าที่พัก 1 คืน ,อาหาร 5 มื้อ ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และรถรับ-ส่ง)
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับจาก ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
พักค้างคืน 1 คืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถส่งถึง ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป( จ. ราชบุรี)
ราคา 8,000.- บาท
(ราคารวมค่าที่พัก 2 คืน ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหาร 7 มื้อ )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
พักค้างคืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
พักค้างคืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.