Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
              
 • 1. ผู้อนุญาต (ระยะเวลาอบรม 1 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
                   นายจ้างผู้มีหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้าง ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 • 2. ผู้ควบคุมงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ - การสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว
   - การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขันต้น
  • ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • 3. ผู้ช่วยเหลือ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือ และช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • 4. ผู้ปฏิบัติงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - ระบบล็อคและระบบป้ายทะเบียน
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
 • 5. ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน)
  • กลุ่มเป้าหมาย
   - นายจ้างที่ทำหน้าที่ในการมอบหมายหรือควบคุมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - บุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ นายจ้างมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี
   - กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   - ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   - การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   - วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
   - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   - การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   ภาคปฏิบัติ
   - เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   - เทคนิคการระบายอากาศ
   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   - การดับเพลิงขั้นต้น
   - การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   - การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
ตารางหลักสูตรแยกตามประเภทหน้าที่

 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ มีกำหนดระยะเวลาอบรม 3 วัน ( ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ ) โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกการอบรมแบบพักค้างคืน ( 3 วัน 2 คืน ) หรือเดินทางไป-กลับได้ ในกรณีการอบรมแบบพักค้างคืนซึ่งเป็นการอบรมเฉพาะที่ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี ) เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ( ถ.พระราม 2 ) ไปยังสถานีฝึกซึ่งตั้งอยู่ใน ศูนย์ฝึกอบรมฯ ( จ.ราชบุรี )  พร้อมบริการที่พักด้วยห้องพักที่สะอาด บรรยากาศเป็นกันเอง รวมทั้งอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี และฝึกภาคปฏิบัติในสถานีฝึก ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การฝึกสมจริงมากที่สุด รวมถึงอุปกรณ์ในการฝึกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอต่อลูกค้าทุกท่าน ภายในศูนย์ฝึกฯ ยังมีเครื่องเล่น Zipline ไว้บริการลูกค้าให้ได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เหมือนใครอีกด้วย สำหรับการอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับนั้น บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าอบรมไปยังศูนย์ฝึกอบรมฯ ( จ.ราชบุรี ) เฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติในวันและเวลาที่กำหนดไว้
1. การอบรมแบบเดินทางไป-กลับ ค่าอบรมสัมมนา 6,500 บาท ( รวมค่าอาหาร อุปกรณ์การฝึก และรถรับ-ส่งในการฝึกภาคปฏิบัติ ทุกอย่างแล้ว )
2. การอบรมแบบพักค้างคืน ( 3 วัน 2 คืน ) ค่าอบรมสัมมนา 8,000 บาท ( รวมค่าอาหาร ที่พัก อุปกรณ์การฝึก และรถรับ-ส่ง จากศูนย์ฝึกอบรมฯ ถ.พระราม 2 ไปยังศูนย์ฝึกอบรมฯ จ.ราชบุรี ทุกอย่างแล้ว )

 ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
21-23 ธ.ค. 60 36 6,500.-
18-20 ม.ค. 61 37 6,500.-
25-27 ม.ค. 61 38 8,000.-
31 ม.ค.-2 ก.พ. 61 39 6,500.-
หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศขั้นพื้นฐาน

 

หมายเหตุ
- การอบรม ภาคทฤษฎี/ภาคปฎิบัติ จัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปฯ จังหวัดราชบุรี
- มีรถรับ-ส่ง ประจำจุดสถานที่ที่แจ้งบนเวบไซต์
- ราคานี้รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน ,เอกสารการฝึกอบรม,ตู้ล็อคเกอร์เก็บสัมภาระ,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์,อาหาร 6 มื้อ/ของว่าง 6 มื้อ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.