แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

เลือก เดือน
หมายเหตุ :
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. ฝึกภาคปฎิบัติที่ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ (จ.ราชบุรี)

หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระ
งับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  กำหนดให้ทุกสถานประกอบการนายจ้างมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ  คือ 
( 1 )  จัดให้มีระบบ  ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 เช่น  จัดให้มีแผนป้องกันภัยในสถานประกอบการ 
( 2 )  จัดให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
( 3 ) จัดให้มีระบบการดับเพลิงและอุปกรณ์
ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
( 4 ) จัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน
( 5 )  จัดให้มีการจัดการกับวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด

( 6 )  จัดให้มีการจัดการกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  
( 7 ) จัดให้มีการฝึกอบรม  การดับเพลิงขั้นต้น  การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ
  จากหน่วยงานที่ทางราชการรับรองช่วยดำเนินการให้  โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
( 8 )  จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อม  ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
  ยื่นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน  30 วัน  นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม   บทลงโทษ  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ใบอนุญาติหน่วยฝึกการดับเพลิงขั้นต้น


ใบอนุญาติหน่วยฝึกการดับเพลิงและฝึกอพยพซ้อมหนีไฟ

หมวด FF 101 :การดับเพลิงขั้นต้น

ผู้เข้าอบรม ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในสำนักงานทุกสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบการ โดยต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอย่างทั่วถึงกันทุกคน  และให้นายจ้างจัดลูกจ้างเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน  ระยะเวลาอบรม  6 ชั่วโมง 

หมวด FF 102 : การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้เข้าอบรม ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในสำนักงานทุกสถานประกอบการ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเอง  ให้ส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดี  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า  30 วัน  แต่ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกซ้อมดับเพลิงหรือซ้อมอพยพหนีไฟได้เอง  ก็อาจให้หน่วยงานที่ทางราชการรับรองช่วยดำเนินการฝึกซ้อมให้ นายจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมตามแบบที่อธิบดีกำหนดยื่นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  ภายใน  30 วัน  นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม  ระยะเวลาอบรม  3 ชั่วโมง 

หมวด FF 103 : การดับเพลิงขั้นต้น + การฝึกซ้อมหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง” ซึ่งกำหนดให้ สถานประกอบการทุกประเภท ต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (6 ชั่วโมง) และการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ (3 ชั่วโมง) ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้สถานประกอบการขนาดเล็ก ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการจัดอบรมที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ฝ่ายสำนักความปลอดภัยแรงงาน ได้อนุโลมให้สถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 100 คน สามารถจัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ พร้อมกันได้ภายใน 1 วัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ และช่วยลดภาระต้นทุน กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักสูตร FF 103 : การดับเพลิงขั้นต้น + การฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กับสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 100 คน ระยะเวลาอบรม 1 วันภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.