slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
การใช้รถ ForkLift

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิคกรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในการขับรถยกอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( ForkLift ) ”

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถ Fork Lift

เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ Fork Lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการปรับปรุงงานและสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนา ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

หัวข้อการอบรม/สัมมนา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยก ( FORKLIFT )

เทคนิคการขับรถยกให้ถูกวิธีและปลอดภัย

หลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน 

ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ

การระดมสมอง  กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ถาม- ตอบปัญหา

 ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
14 มิ.ย. 61 488 2,000.-
29 มิ.ย. 61 489 2,000.-
6 ก.ค. 61 490 2,000.-
13 ก.ค. 61 491 2,000.-
30 ก.ค. 61 492 2,000.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.