แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการใช้งานปั้นจั่นทุกชนิด ที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย ( Safe working load ) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปั้นจั่น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง กอปรกับให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
โดยรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้มีดังนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
    ( ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง )

ตารางแสดงรายละเอียดในการอบรมของแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ
( ชั่วโมง )
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
12

18
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12
4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 หรือ 6 (ทฤษฎี)

   

 ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
17-19 ธ.ค. 61 248 5,000.-
24-26 ธ.ค. 61 249 5,000.-
14-16 ม.ค. 62 250 5,000.-
21-23 ม.ค. 62 251 5,000.-
28-30 ม.ค. 62 252 5,000.-
6-8 ก.พ. 62 253 5,000.-
20-22 ก.พ. 62 254 5,000.-
4-6 มี.ค. 62 255 5,000.-
20-22 มี.ค. 62 256 5,000.-
25-27 มี.ค. 62 257 5,000.-
1-3 เม.ย. 62 258 5,000.-
9-11 เม.ย. 62 259 5,000.-
24-26 เม.ย. 62 260 5,000.-
29-30 เม.ย., 1 พ.ค. 62 261 5,000.-
8-10 พ.ค. 62 262 5,000.-
13-15 พ.ค. 62 263 5,000.-
27-29 พ.ค. 62 264 5,000.-
10-12 มิ.ย. 62 265 5,000.-
24-26 มิ.ย. 62 266 5,000.-
3-5 ก.ค. 62 267 5,000.-
10 ก.ค. 62 268 5,000.-
22-24 ก.ค. 62 269 5,000.-
5-7 ส.ค. 62 270 5,000.-
14-16 ส.ค. 62 271 5,000.-
19-21 ส.ค. 62 272 5,000.-
26-28 ส.ค. 62 273 5,000.-
4-6 ก.ย. 62 274 5,000.-
10 ก.ย. 62 275 5,000.-
16-18 ก.ย. 62 276 5,000.-
25-27 ก.ย. 62 277 5,000.-
7-9 ต.ค. 62 278 5,000.-
14-16 ต.ค. 62 279 5,000.-
28-30 ต.ค. 62 280 5,000.-
6-8 พ.ย. 62 281 5,000.-
18-20 พ.ย. 62 282 5,000.-
25-27 พ.ย. 62 283 5,000.-
2-4 ธ.ค. 62 284 5,000.-
16-18 ธ.ค. 62 285 5,000.-
6-8 ม.ค. 63 286 5,000.-
13-15 ม.ค. 63 287 5,000.-
20-22 ม.ค. 63 288 5,000.-
29-31 ม.ค. 63 289 5,000.-
หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
11 ม.ค. 62 55 2,000.-
25 ม.ค. 62 56 2,000.-
25 ก.พ. 62 67 2,000.-
8 มี.ค. 62 68 2,000.-
28 มี.ค. 62 69 2,000.-
5 เม.ย. 62 70 2,000.-
19 เม.ย. 62 71 2,000.-
7 พ.ค. 62 72 2,000.-
24 พ.ค. 62 73 2,000.-
14 มิ.ย. 62 74 2,000.-
21 มิ.ย. 62 75 2,000.-
9 ส.ค. 62 76 2,000.-
30 ส.ค. 62 77 2,000.-
23 ก.ย. 62 78 2,000.-
4 ต.ค. 62 79 2,000.-
15 พ.ย. 62 80 2,000.-
28 พ.ย. 62 81 2,000.-
12 ธ.ค. 62 82 2,000.-
19 ธ.ค. 62 83 2,000.-
24 ม.ค. 63 84 2,000.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.