แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

เลือก เดือน
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
4-6 มี.ค. 62 255 5,000.-
20-22 มี.ค. 62 256 5,000.-
25-27 มี.ค. 62 257 5,000.-
1-3 เม.ย. 62 258 5,000.-
9-11 เม.ย. 62 259 5,000.-
หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
8 มี.ค. 62 68 2,000.-
28 มี.ค. 62 69 2,000.-
5 เม.ย. 62 70 2,000.-
19 เม.ย. 62 71 2,000.-
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการใช้งานปั้นจั่นทุกชนิด ที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย ( Safe working load ) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปั้นจั่น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง กอปรกับให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
โดยรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้มีดังนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
     ( ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
    ( ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง )

ตารางแสดงรายละเอียดในการอบรมของแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ
( ชั่วโมง )
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
12

18
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 12
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 12
4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 หรือ 6 (ทฤษฎี)

   

 ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.