slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรพัฒนาทักษะ
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต เป็นสถาบันที่ตระหนักในคุณค่าของ “ คน ” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรทุกแห่ง ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารคน การลงทุนเรื่อง “ คน” จึงมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ถ้าหากพัฒนาคนผิดวิธีอาจสูญเปล่าได้ การพัฒนาคนจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการดำเนินงาน
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร ในลักษณะ PUBLIC TRAINING / IN-HOUSE TRAINING โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9000 ด้วยการจัดทำวุฒิบัตร / หนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการบันทึกการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9000 กอปรกับ เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คน ขึ้นไป ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย ดังนี้
( 1 ) จัดฝึกอบรม ลูกจ้างในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมดในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท

( 2 ) เนื้อหาหลักสูตร เน้นประโยชน์กับเนื้องานของบริษัท ( ตามประเภทที่ประกอบกิจการ ) และเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้เข้ารับการฝึก เช่น ฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาวะผู้นำ, ISO,… การทำงานเป็นทีม, การปฐมนิเทศ, ความปลอดภัย ฯลฯ หรือหลักสูตรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีความจำเป็นและเป็นองค์รวมของประเทศ เช่น การดับเพลิง, การปฐมพยาบาล, โรงงานสีขาว, เอดส์, ยาเสพติด, 5 ส. เป็นต้น
( 3 ) ระยะเวลา / จำนวนผู้เข้ารับการฝึก หนึ่งหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และหนึ่งรุ่นจะต้องไม่เกิน 50 คน
( 4 ) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้านายจ้างไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างของตนในสัดส่วน 50% ของลูกจ้างทั้งหมด จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 478.80 บาท / คน / ปี ตามจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน อาทิ ถ้าสถานประกอบกิจการมีลูกจ้าง 100 คน ในรอบ 1 ปี ตามรอบบัญชีของบริษัท จะต้องฝึกอบรมพนักงานตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 50 คน ถ้าอบรมไป 48 คน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 คน ( 478.80 บาท X 2 คน = 957.60 บาท )
( 5 ) การหักค่าใช้จ่าย นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายไปขอลดหย่อนภาษีได้ 200% จากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( โดย 100% ได้จากกรมสรรพากรอยู่แล้ว ) บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท และนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกับจำนวนลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
สำหรับผู้ทำบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ ในเรื่องการกำหนดให้ผู้ทำบัญชี เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรและสถาบันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง ในทุกรอบ 3 ปี โดยต้องเป็นหัวข้อทางการบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และในแต่ละปีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง


ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร หลักการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด TIS/OHSAS 18001
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
8 มิ.ย. 61 1,200.-
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 14001 : 2015
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
11 มิ.ย. 61 1,200.-
หลักสูตร ศิลปะการพูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อพีอาร์องค์กรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
16 มิ.ย. 61 1,200.-
หลักสูตร ออฟฟิศซินโดรม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
23 มิ.ย. 61 1,200.-
หลักสูตร เทคนิคการไล่วงจรและการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านด้วยตัวเอง
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
30 มิ.ย. 61 1,200.-
หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
7 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
9 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร Safety Self Audit การตรวจประเมินตนเองเพื่อให้องค์กรปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
12 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร การเลือกใช้อุปกรณ์ของทีมดับเพลิงให้เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
14 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน ขั้นตอนประกอบและติดตั้ง
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
21 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
23 ก.ค. 61 1,200.-
หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
28 ก.ค. 61 1,200.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.