Slideshow Image 1
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับหัวหน้างาน
หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

1.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน สถานประกอบการประเภทธุรกิจที่ (1) – (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปและประเภทที่ (6)-(14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป และลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานของหน่วยงานนั้นๆ ทุกคน (รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2.แจ้งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขต) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแนบปริญญาบัตร หลักฐานการอบรมและทดสอบ (วุฒิบัตร) พร้อมแบบเอกสารการแต่งตั้งของสถานประกอบการ
3.จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ตามข้อ 1 ลูกจ้างซึ่งรับเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่นายจ้างเปลี่ยนงาน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเดิมและอาจเกิดอันตราย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
4.ออกค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 การดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งหมด
5.ส่งรายงาน ให้นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีมอบหมายตามแบบที่กำหนด (จป.ท / จป.ว) เป็นประจำทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ครบกำหนด รวมทั้งให้นายจ้างเก็บหลักฐานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.แจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงาน
7.การควบคุมเมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พ้นจากหน้าที่ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเดียวกันแทนที่ และแจ้งชื่อต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และดำเนินการตามข้อ 1-5
8. บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  อาทิ   หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม  และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานทุกคน

หัวข้อการอบรม

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (3 ชั่วโมง)
2.กฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน ( 3 ชั่วโมง )
4.การป้องกันและควบคุมอันตราย (3 ชั่วโมง)ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
18-19 ธ.ค. 60 3622 2,300.-
20-21 ธ.ค. 60 3625 2,300.-
21-22 ธ.ค. 60 3626 2,300.-
26-27 ธ.ค. 60 3628 2,300.-
11-12 ม.ค. 61 3629 2,300.-
15-16 ม.ค. 61 3630 2,300.-
16-17 ม.ค. 61 3631 2,300.-
18-19 ม.ค. 61 3632 2,300.-
22-23 ม.ค. 61 พิเศษนครสวรรค์ 1,700.-
22-23 ม.ค. 61 3633 2,300.-
22-23 ม.ค. 61 พิเศษนครราชสีมา 1,800.-
22-23 ม.ค. 61 พิเศษลำปาง 1,600.-
23-24 ม.ค. 61 3634 2,300.-
24-25 ม.ค. 61 3635 2,300.-
25-26 ม.ค. 61 3636 2,300.-
29-30 ม.ค. 61 3637 2,300.-
29-30 ม.ค. 61 3638 2,300.-
30-31 ม.ค. 61 3639 2,300.-
31 ม.ค.- 1 ก.พ. 61 3640 2,300.-
5-6 ก.พ. 61 พิเศษสุโขทัย 1,500.-
12-13 ก.พ. 61 พิเศษอุตรดิตถ์ 1,600.-
19-20 ก.พ. 61 พิเศษหาดใหญ่ 1,800.-
5-6 มี.ค. 61 พิเศษกำแพงเพชร 1,500.-
14-15 พ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.