แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับหัวหน้างาน

เลือก เดือน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
24-25 เม.ย. 62 พิเศษ 1,700.-
24-25 เม.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
25-26 เม.ย. 62 4031 2,300.-
26-27 เม.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
29-30 เม.ย. 62 พิเศษ 2,300.-
29-30 เม.ย. 62 4032 2,300.-
6-7 พ.ค. 62 4033 2,300.-
6-7 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
7-8 พ.ค. 62 4034 2,300.-
7-8 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
8-9 พ.ค. 62 4035 2,300.-
9-10 พ.ค. 62 4036 2,300.-
11-12 พ.ค. 62 พิเศษ 2,300.-
13-14 พ.ค. 62 4037 2,300.-
15-16 พ.ค. 62 4038 2,300.-
15-16 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 พ.ค. 62 4039 2,300.-
23-24 พ.ค. 62 4040 2,300.-
27-28 พ.ค. 62 4041 2,300.-
28-29 พ.ค. 62 4042 2,300.-
29-30 พ.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
29-30 พ.ค. 62 4043 2,300.-
3-4 มิ.ย. 62 4044 2,300.-
4-5 มิ.ย. 62 4045 2,300.-
6-7 มิ.ย. 62 4046 2,300.-
10-11 มิ.ย. 62 4047 2,300.-
11-12 มิ.ย. 62 4048 2,300.-
13-14 มิ.ย. 62 4049 2,300.-
13-14 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,900.-
14-15 มิ.ย. 62 พิเศษ 2,300.-
17-18 มิ.ย. 62 4050 2,300.-
17-18 มิ.ย.62 พิเศษ 1,800.-
18-19 มิ.ย. 62 4051 2,300.-
19-20 มิ.ย. 62 4052 2,300.-
หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้


ประเภทกิจการ

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด


ประเภทกิจการ จป.
หัวหน้างาน
(ทุกคน)
จป.
บริหาร
(ทุกคน)
จป.
เทคนิค
(1คน)
จป.
เทคนิค
ขั้นสูง
(1คน)
จป.วิชาชีพ
(1คน)
คปอ.
(ตาม
กฎหมาย)
หัวหน้า
หน่วยงาน
(1คน)
1 2 คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
- - 2 คน
ขึ้นไป
50คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
2-5 2 คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
20-49 คน
ขึ้นไป
50-99 คน
ขึ้นไป
100 คน
ขึ้นไป
50คน
ขึ้นไป
200 คน
ขึ้นไป
6-14 2 คน
ขึ้นไป
20 คน
ขึ้นไป
- - - 50คน
ขึ้นไป
-

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆตามประเภทธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  อาทิ   หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม  และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานทุกคน


บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.