slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับหัวหน้างาน
หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

1.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน สถานประกอบการประเภทธุรกิจที่ (1) – (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปและประเภทที่ (6)-(14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป และลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานของหน่วยงานนั้นๆ ทุกคน (รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2.แจ้งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขต) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแนบปริญญาบัตร หลักฐานการอบรมและทดสอบ (วุฒิบัตร) พร้อมแบบเอกสารการแต่งตั้งของสถานประกอบการ
3.จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ตามข้อ 1 ลูกจ้างซึ่งรับเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่นายจ้างเปลี่ยนงาน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเดิมและอาจเกิดอันตราย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
4.ออกค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 การดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งหมด
5.ส่งรายงาน ให้นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีมอบหมายตามแบบที่กำหนด (จป.ท / จป.ว) เป็นประจำทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ครบกำหนด รวมทั้งให้นายจ้างเก็บหลักฐานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.แจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงาน
7.การควบคุมเมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พ้นจากหน้าที่ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเดียวกันแทนที่ และแจ้งชื่อต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และดำเนินการตามข้อ 1-5
8. บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  อาทิ   หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม  และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานทุกคน

หัวข้อการอบรม

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (3 ชั่วโมง)
2.กฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน ( 3 ชั่วโมง )
4.การป้องกันและควบคุมอันตราย (3 ชั่วโมง)ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
23-24 เม.ย. 61 พิเศษลำปาง 1,600.-
23-24 เม.ย. 61 3766 2,300.-
24-25 เม.ย. 61 3768 2,300.-
26-27 เม.ย. 61 3770 2,300.-
3-4 พ.ค. 61 3771 2,300.-
7-8 พ.ค. 61 3772 2,300.-
8-9 พ.ค. 61 3773 2,300.-
9-10 พ.ค. 61 3774 2,300.-
14-15 พ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
14-15 พ.ค. 61 3775 2,300.-
14-15 พ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
15-16 พ.ค. 61 3776 2,300.-
16-17 พ.ค. 61 3777 2,300.-
17-18 พ.ค. 61 3778 2,300.-
21-22 พ.ค. 61 3779 2,300.-
21-22 พ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
22-23 พ.ค. 61 3780 2,300.-
22-23 พ.ค. 61 พิเศษน่าน 1,800.-
23-24 พ.ค. 61 3781 2,300.-
30-31 พ.ค. 61 3782 2,300.-
4-5 มิ.ย. 61 3783 2,300.-
6-7 มิ.ย. 61 3784 2,300.-
7-8 มิ.ย. 61 3785 2,300.-
11-12 มิ.ย. 61 3786 2,300.-
11-12 มิ.ย. 61 พิเศษกำแพงเพชร 1,500.-
12-13 มิ.ย. 61 3787 2,300.-
13-14 มิ.ย. 61 3788 2,300.-
14-15 มิ.ย. 61 3789 2,300.-
18-19 มิ.ย. 61 3790 2,300.-
18-19 มิ.ย. 61 พิเศษนครสวรรค์ 1,700.-
18-19 มิ.ย. 61 3791 1,800.-
18-19 มิ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
18-19 มิ.ย. 61 พิเศษระนอง 2,000.-
19-20 มิ.ย. 61 3792 2,300.-
20-21 มิ.ย. 61 3793 2,300.-
21-22 มิ.ย. 61 3794 2,300.-
25-26 มิ.ย. 61 3795 2,300.-
27-28 มิ.ย. 61 3796 2,300.-
28-29 มิ.ย. 61 3797 2,300.-
2-3 ก.ค. 61 3798 2,300.-
3-4 ก.ค. 61 3799 2,300.-
4-5 ก.ค. 61 3800 2,300.-
9-10 ก.ค. 61 3801 2,300.-
9-10 ก.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
10-11 ก.ค. 61 3802 2,300.-
11-12 ก.ค. 61 3803 2,300.-
16-17 ก.ค. 61 3804 2,300.-
17-18 ก.ค. 61 3805 2,300.-
18-19 ก.ค. 61 3806 2,300.-
23-24 ก.ค. 61 3807 2,300.-
25-26 ก.ค. 61 3808 2,300.-
30-31 ก.ค. 61 3809 2,300.-
6-7 ส.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
15-16 พ.ย. 61 พิเศษ 1,800.-
10-11 ธ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.