แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับหัวหน้างาน

เลือก เดือน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
27-28 มิ.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
1-2 ก.ค. 62 4057 2,300.-
1-2 ก.ค. 62 4057(ห้อง2) 2,300.-
3-4 ก.ค. 62 4058 2,300.-
6-7 ก.ค. 62 4059 2,300.-
8-9 ก.ค. 62 4060 2,300.-
9-10 ก.ค. 62 4061 2,300.-
11-12 ก.ค. 62 4062(ห้อง2) 2,300.-
11-12 ก.ค. 62 4062 2,300.-
22-23 ก.ค. 62 4063 2,300.-
23-24 ก.ค. 62 4064 2,300.-
24-25 ก.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
25-26 ก.ค. 62 4065 2,300.-
30-31 ก.ค. 62 4066 2,300.-
31ก.ค.-1 ส.ค. 62 4067 2,300.-
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 4068 2,300.-
1-2 ส.ค. 62 4069 2,300.-
5-6 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
5-6 ส.ค. 62 4070 2,300.-
7-8 ส.ค. 62 4071 2,300.-
8-9 ส.ค. 62 4072 2,300.-
14-15 ส.ค. 62 4073 2,300.-
15-16 ส.ค. 62 4074 2,300.-
19-20 ส.ค. 62 4075 2,300.-
19-20 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
21-22 ส.ค. 62 4076 2,300.-
21-22 ส.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
22-23 ส.ค. 62 4077 2,300.-
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้
ประเภทกิจการ
 • (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 • (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
 • (3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
 • (4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุก ขนถ่ายสินค้า
 • (5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 • (6) โรงแรม
 • (7) ห้างสรรพสินค้า
 • (8) สถานพยาบาล
 • (9) สถาบันทางการเงิน
 • (10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 • (11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
 • (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 • (13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
 • (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
ประเภทกิจการ จป.
หัวหน้างาน
(ทุกคน)
จป.
บริหาร
(ทุกคน)
จป.
เทคนิค
(1คน)
จป.
เทคนิค
ขั้นสูง
(1คน)
จป.วิชาชีพ
(1คน)
คปอ.
(ตาม
กฎหมาย)
หัวหน้า
หน่วยงาน
(1คน)
1 2 คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
- - 2 คน
ขึ้นไป
50คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
2-5 2 คน
ขึ้นไป
2 คน
ขึ้นไป
20-49 คน
ขึ้นไป
50-99 คน
ขึ้นไป
100 คน
ขึ้นไป
50คน
ขึ้นไป
200 คน
ขึ้นไป
6-14 2 คน
ขึ้นไป
20 คน
ขึ้นไป
- - - 50คน
ขึ้นไป
-

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆตามประเภทธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาทิ หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรมและแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานทุกคน
บทกำหนดโทษ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.