แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
จป.ระดับหัวหน้างาน
หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

1.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน สถานประกอบการประเภทธุรกิจที่ (1) – (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปและประเภทที่ (6)-(14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารหรือผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป และลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานของหน่วยงานนั้นๆ ทุกคน (รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
2.แจ้งรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขต) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแนบปริญญาบัตร หลักฐานการอบรมและทดสอบ (วุฒิบัตร) พร้อมแบบเอกสารการแต่งตั้งของสถานประกอบการ
3.จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ตามข้อ 1 ลูกจ้างซึ่งรับเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่นายจ้างเปลี่ยนงาน ซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเดิมและอาจเกิดอันตราย เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
4.ออกค่าใช้จ่าย ตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 การดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งหมด
5.ส่งรายงาน ให้นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีมอบหมายตามแบบที่กำหนด (จป.ท / จป.ว) เป็นประจำทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ครบกำหนด รวมทั้งให้นายจ้างเก็บหลักฐานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.แจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนปฏิบัติงาน
7.การควบคุมเมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พ้นจากหน้าที่ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเดียวกันแทนที่ และแจ้งชื่อต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และดำเนินการตามข้อ 1-5
8. บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  อาทิ   หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม  และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานทุกคน

หัวข้อการอบรม

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (3 ชั่วโมง)
2.กฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน ( 3 ชั่วโมง )
4.การป้องกันและควบคุมอันตราย (3 ชั่วโมง)ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
19-20 ธ.ค. 61 3943 2,300.-
19-20 ธ.ค. 61 พิเศษ 1,800.-
20-21 ธ.ค. 61 3937 2,300.-
20-21 ธ.ค. 61 3944 2,300.-
24-25 ธ.ค. 61 3945 2,300.-
25-26 ธ.ค. 61 3946 2,300.-
7-8 ม.ค. 62 3947 2,300.-
9-10 ม.ค. 62 3948 2,300.-
9-10 ม.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
14-15 ม.ค. 62 3949 2,300.-
15-16 ม.ค. 62 3950 2,300.-
16-17 ม.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
17-18 ม.ค. 62 3951 2,300.-
21-22 ม.ค. 62 3952 2,300.-
22-23 ม.ค. 62 3953 2,300.-
23-24 ม.ค. 62 พิเศษ 1,800.-
24-25 ม.ค. 62 3954 2,300.-
28-29 ม.ค. 62 3955 2,300.-
29-30 ม.ค. 62 3956 2,300.-
31 ม.ค.-1 ก.พ. 62 3957 2,300.-
4-5 ก.พ. 62 3998 2,300.-
5-6 ก.พ. 62 3999 2,300.-
7-8 ก.พ. 62 4000 2,300.-
11-12 ก.พ. 62 4001 2,300.-
12-13 ก.พ. 62 4002 2,300.-
13-14 ก.พ. 62 4003 2,300.-
14-15 ก.พ. 62 พิเศษ 2,000.-
20-21 ก.พ. 62 พิเศษ 1,800.-
20-21 ก.พ. 62 4004 2,300.-
21-22 ก.พ. 62 4005 2,300.-
25-26 ก.พ. 62 4006 2,300.-
26-27 ก.พ. 62 4007 2,300.-
28 ก.พ.-1 มี.ค. 62 4008 2,300.-
4-5 มี.ค. 62 4009 2,300.-
5-6 มี.ค. 62 4010 2,300.-
6-7 มี.ค. 62 4011 2,300.-
7-8 มี.ค. 62 4012 2,300.-
11-12 มี.ค. 62 4013 2,300.-
12-13 มี.ค. 62 4014 2,300.-
13-14 มี.ค. 62 พิเศษ 1,700.-
14-15 มี.ค. 62 4015 2,300.-
18-19 มี.ค. 62 4016 2,300.-
19-20 มี.ค. 62 4017 2,300.-
20-21 มี.ค. 62 พิเศษ 1,900.-
21-22 มี.ค. 62 4018 2,300.-
25-26 มี.ค. 62 4019 2,300.-
26-27 มี.ค. 62 4020 2,300.-
28-29 มี.ค. 62 4021 2,300.-
1-2 เม.ย. 62 4022 2,300.-
2-3 เม.ย. 62 4023 2,300.-
3-4 เม.ย. 62 4024 2,300.-
9-10 เม.ย. 62 4025 2,300.-
10-11 เม.ย. 62 4026 2,300.-
17-18 เม.ย. 62 4027 2,300.-
18-19 เม.ย. 62 4028 2,300.-
22-23 เม.ย. 62 4029 2,300.-
23-24 เม.ย. 62 4030 2,300.-
24-25 เม.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
25-26 เม.ย. 62 4031 2,300.-
26-27 เม.ย. 62 พิเศษ 1,800.-
29-30 เม.ย. 62 4032 2,300.-
6-7 พ.ค. 62 4033 2,300.-
7-8 พ.ค. 62 4034 2,300.-
8-9 พ.ค. 62 4035 2,300.-
9-10 พ.ค. 62 4036 2,300.-
13-14 พ.ค. 62 4037 2,300.-
15-16 พ.ค. 62 4038 2,300.-
21-22 พ.ค. 62 4039 2,300.-
23-24 พ.ค. 62 4040 2,300.-
27-28 พ.ค. 62 4041 2,300.-
28-29 พ.ค. 62 4042 2,300.-
29-30 พ.ค. 62 4043 2,300.-
3-4 มิ.ย. 62 4044 2,300.-
4-5 มิ.ย. 62 4045 2,300.-
6-7 มิ.ย. 62 4046 2,300.-
10-11 มิ.ย. 62 4047 2,300.-
11-12 มิ.ย. 62 4048 2,300.-
13-14 มิ.ย. 62 4049 2,300.-
17-18 มิ.ย. 62 4050 2,300.-
18-19 มิ.ย. 62 4051 2,300.-
19-20 มิ.ย. 62 4052 2,300.-
24-25 มิ.ย. 62 4053 2,300.-
25-26 มิ.ย. 62 4054 2,300.-
27-28 มิ.ย. 62 4055 2,300.-
1-2 ก.ค. 62 4056 2,300.-
3-4 ก.ค. 62 4057 2,300.-
8-9 ก.ค. 62 4058 2,300.-
9-10 ก.ค. 62 4059 2,300.-
11-12 ก.ค. 62 4060 2,300.-
18-19 ก.ค. 62 4061 2,300.-
22-23 ก.ค. 62 4062 2,300.-
23-24 ก.ค. 62 4063 2,300.-
25-26 ก.ค. 62 4064 2,300.-
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 4066 2,300.-
1-2 ส.ค. 62 4067 2,300.-
5-6 ส.ค. 62 4068 2,300.-
7-8 ส.ค. 62 4069 2,300.-
14-15 ส.ค. 62 4070 2,300.-
15-16 ส.ค. 62 4071 2,300.-
19-20 ส.ค. 62 4072 2,300.-
21-22 ส.ค. 62 4073 2,300.-
22-23 ส.ค. 62 4074 2,300.-
26-27 ส.ค. 62 4075 2,300.-
27-28 ส.ค. 62 4076 2,300.-
28-29 ส.ค. 62 4077 2,300.-
2-3 ก.ย. 62 4078 2,300.-
3-4 ก.ย. 62 4079 2,300.-
4-5 ก.ย. 62 4080 2,300.-
9-10 ก.ย. 62 4081 2,300.-
10-11 ก.ย. 62 4082 2,300.-
12-13 ก.ย. 62 4083 2,300.-
16-17 ก.ย. 62 4084 2,300.-
18-19 ก.ย. 62 4085 2,300.-
19-20 ก.ย. 62 4086 2,300.-
23-24 ก.ย. 62 4087 2,300.-
25-26 ก.ย. 62 4088 2,300.-
26-27 ก.ย. 62 4089 2,300.-
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 62 4090 2,300.-
1-2 ต.ค. 62 4091 2,300.-
3-4 ต.ค. 62 4092 2,300.-
7-8 ต.ค. 62 4093 2,300.-
8-9 ต.ค. 62 4094 2,300.-
10-11 ต.ค. 62 4095 2,300.-
15-16 ต.ค. 62 4096 2,300.-
16-17 ต.ค. 62 4097 2,300.-
21-22 ต.ค. 62 4098 2,300.-
24-25 ต.ค. 62 4099 2,300.-
28-29 ต.ค. 62 4100 2,300.-
30-31 ต.ค. 62 4101 2,300.-
4-5 พ.ย. 62 4102 2,300.-
6-7 พ.ย. 62 4103 2,300.-
7-8 พ.ย. 62 4104 2,300.-
11-12 พ.ย. 62 4105 2,300.-
13-14 พ.ย. 62 4106 2,300.-
14-15 พ.ย. 62 4107 2,300.-
18-19 พ.ย. 62 4108 2,300.-
19-20 พ.ย. 62 4109 2,300.-
21-22 พ.ย. 62 4110 2,300.-
25-26 พ.ย. 62 4111 2,300.-
28-29 พ.ย. 62 4112 2,300.-
2-3 ธ.ค. 62 4113 2,300.-
3-4 ธ.ค. 62 4114 2,300.-
11-12 ธ.ค. 62 4115 2,300.-
12-13 ธ.ค. 62 4116 2,300.-
13-14 ธ.ค. 62 4117 2,300.-
16-17 ธ.ค. 62 4118 2,300.-
17-18 ธ.ค. 62 4119 2,300.-
18-19 ธ.ค. 62 4120 2,300.-
19-20 ธ.ค. 62 4121 2,300.-
23-24 ธ.ค. 62 4122 2,300.-
24-25 ธ.ค. 62 4123 2,300.-
25-26 ธ.ค. 62 4124 2,300.-
6-7 ม.ค. 63 4125 2,300.-
8-9 ม.ค. 63 4126 2,300.-
13-14 ม.ค. 63 4127 2,300.-
15-16 ม.ค. 63 4128 2,300.-
16-17 ม.ค. 63 4129 2,300.-
20-21 ม.ค. 63 4130 2,300.-
21-22 ม.ค. 63 4131 2,300.-
22-23 ม.ค. 63 4132 2,300.-
27-28 ม.ค. 63 4133 2,300.-
29-30 ม.ค. 63 4134 2,300.-
30-31 ม.ค. 63 4135 2,300.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.