slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักการและเหตุผล
ทีมเวิร์คหรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่ดีช่วยให้การทำงานในองค์การมีความราบรื่นมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง ทำให้องค์การสมัยใหม่สามารถระดมสมองของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือกันภายใน เพื่อยกระดับสู่การแข่งขันภายนอกให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
ความแข็งแกร่งภายในองค์การและประสิทธิผลด้านการแข่งขันกับตลาดภายนอก นับเป็นจุดแข็งและโอกาส ซึ่งองค์การสมัยใหม่จำเป็นต้องส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น มิฉะนั้นจะทำให้องค์การมีจุดอ่อนและบรรลุเป้าหมายได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์มาอธิบายชี้แนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจุดแข็งและโอกาสของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสำรวจ ประเมิน และวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการประสานงาน
หัวข้อการอบรม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานเป็นทีม
ความสำคัญของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
การสำรวจและประเมินศักยภาพในการทำงานเป็นทีม
การแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการประสานงาน
ถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย
รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยายสรุป สาระสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
การใช้สื่อวีดิทัศน์ จุดประกายความคิดและสนทนากลุ่ม
การระดมความคิด ฉายภาพปัญหาและข้อเสนอทางออก
กรณีศึกษา และการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การปฏิบัติการ สวมบทบาทสมมุติ แสดงออกเชิงสร้างสรรค์
วิทยากร
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.