slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักการและเหตุผล
บุคลิกภาพ (Personality) กับภาพลักษณ์ (Image) ของบุคลากรหรือพนักงานในองค์การ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการหรือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพในงานบริการ จะต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานและบริษัท เพื่อเสริมพลังกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการให้กับพนักงานบริษัท จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและน่าประทับใจให้กับบริษัท ช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสร้างความรักความสามัคคีในบริษัทได้อย่างยั่งยืน บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์มาอธิบายชี้แนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินถึงบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของพนักงานในงานบริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการ
หัวข้อการอบรม
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการ
การสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินถึงศักยภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์
การแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการ
การพัฒนาทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในงานบริการให้กับพนักงาน
ถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย
รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยายสรุป สาระสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
การใช้สื่อวีดิทัศน์ จุดประกายความคิดและสนทนากลุ่ม
การระดมความคิด ฉายภาพปัญหาและข้อเสนอทางออก
กรณีศึกษา และการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การปฏิบัติการ สวมบทบาทสมมุติ แสดงออกเชิงสร้างสรรค์
วิทยากร
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.