พนักงานฝึกอบรมชาย
รายละเอียด

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • ความสูง 170 ซม.ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา์ พละศึกษา นันทนาการ รัฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์  การจัดการทั่วไป  จิตวิทยา หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมและ พิธีกร 
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ต้องเคยทำกิจกรรมในสถานศึกษา
 • สามารถขับรถยนต์แบบเกียร์กระปุกได้และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกต่อหน้าชุมชน มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ดี
 • สามารถใช้กล้องถ่ายรูป/วีดีโอได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม สันทนาการ กล้าแสดงออก พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประสานและปฏิบัติงานอบรมด้านอัคคีภัย
 • ประสานและปฏิบัติงานการอบรม จป.วิชาชีพ
 • ประสานและปฏิบัติงานการอบรมเชิงสันทนาการ
 • ประสานงานเชิญผู้เข้าอบรม
 • ประสานงานจัดหาสถานที่
 • ประสานงานวิทยากร
 • ขับรถเกียร์(กระปุก)ให้วิทยากร
 • เตรียมสื่อและอุปกรณ์การอบรมอื่นๆ

จำนวนที่รับ
3 อัตรา
เงินเดือน
9,000-15,000
สถานที่ปฎิบัติงาน
กรุงเทพ

สวัสดิการพนักงาน
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.กองทุนสวัสดิการพนักงาน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.เงินรางวัลอายุการทำงาน
5.ทุนการศึกษาบุตร
6.ค่าครองชีพ
7.เบี้ยขยัน
8.เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน
9.เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
10.เงินช่วยเหลือการประสบภัยพิบัติ
11.เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
12.เงินค่าอาหารและพาหนะ
13.เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
14.เงินค่าตำแหน่ง
15.ประกันชีวิต
16.ประกันอุบัติเหตุ
17.ประกันสุขภาพ
18.กองทุนประกันสังคม
19.กองทุนเงินทดแทน
20.เครื่องแบบพนักงาน
21.การทัศนาจรประจำปี
22.งานสังสรรค์ประจำปี
23.โบนัสประจำปี ฯลฯ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.