วิทยากร หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รายละเอียดเพศ ชาย - หญิง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
การศึกษา ป.ตรี - ป.โท
ลักษณะของงาน

จบ ป.ตรี - ป.โท สาขา อาชีวอนามัย / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม / วิศวกรรมความปลอดภัย


ประสบการณ์วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 5 ปีขึ้นไป


ประสบการณ์สอนพนักงานในสถานประกอบการ หลักสูตร จป.หัวหน้างาน / จป.บริหาร / จป.เทคนิค / จป.วิชาชีพ /คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี


มี note book เป็นของตนเอง


**เงินเดือนประจำ + ค่าครองชีพ + ค่าโทรศัพท์ + ค่า note book + ค่าทำงานในวันหยุด + ค่าออกต่างจังหวัดส่ง ประวัติมาที่ recruitment@pinthong-group.com

จำนวนที่รับ
- อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สถานที่ปฎิบัติงาน
กทม.

สวัสดิการพนักงาน
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.กองทุนสวัสดิการพนักงาน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.เงินรางวัลอายุการทำงาน
5.ทุนการศึกษาบุตร
6.ค่าครองชีพ
7.เบี้ยขยัน
8.เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน
9.เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
10.เงินช่วยเหลือการประสบภัยพิบัติ
11.เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
12.เงินค่าอาหารและพาหนะ
13.เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
14.เงินค่าตำแหน่ง
15.ประกันชีวิต
16.ประกันอุบัติเหตุ
17.ประกันสุขภาพ
18.กองทุนประกันสังคม
19.กองทุนเงินทดแทน
20.เครื่องแบบพนักงาน
21.การทัศนาจรประจำปี
22.งานสังสรรค์ประจำปี
23.โบนัสประจำปี ฯลฯ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.