บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C) เป็นองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนามาจาก... ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทในเครือปิ่นทอง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 โดยมีพันธะกิจด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาบุคลากรและการจัดทั่วไป จวบจนปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 13 บริษัท มีพนักงานร่วม 500 คน โดยประกอบธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป
1.1 การบริหารงานบุคคล & แรงงานสัมพันธ์
1.2 กฎหมาย & ธุรกรรม
1.3 บัญชี & ภาษีอาการ
1.4 การจ้างเหมาแรงงาน ( SUB CONTRACT)

2.ธุรกิจฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร
2.1 สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการงาน เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ,  การป้องกันระงับอัคคีภัยขั้นต่างๆ, ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง การทำงานที่ปลอดภัยบนนั่งร้าน เป็นต้น
2.2สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี, หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย, หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน, หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการ, Walk-Rally, Safety Event เป็นต้น

3.ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย
3.1 ศูนย์บริการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล, ป้ายเตือนและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย, เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง, ป้ายสถิติความปลอดภัย, สัญญาณทางออกฉุกเฉินและไฟฉุกเฉิน
3.2 ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย ได้แก่ บริการตรวจสอบ รับรองซ่อมบำรุงปั้นจั่น/เครน/ระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ, รับรองหม้อน้ำ/ระบบทำความเย็น
3.3 ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารพิษ/คุณภาพน้ำ/ความร้อน/แสงสว่าง/เสียง/สารเคมี/สารเคมีปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน, ตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง (Stack)


ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.