วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร บุคลากร รวมทั้งบริการเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

Our Core Values (P.I.N.T.H.O.N.G.)

P-PROFESSIONAL
I-INNOVATIVE
N-NATURE
T-TRUST
H-HOSPITALITY
0-OPPORTUNITY
N-NETWORK
G-GROWTH

นโยบายคุณภาพ

ผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ พัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง วิทยากรมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อลูกค้า ประกันคุณภาพลูกค้าที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรอง

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.