ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้ประสบภัยอันตรายและโรคที่เกิดจากการทำงาน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นสถานประกอบการที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร สามารถนำค่าฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้ 200% ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ฝีกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี)" บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ณ เลขที่ 101/1 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 โดยศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) แห่งนี้ได้รับการรับรองจาก...กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ" (4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ) หลักสูตร "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ" (ดับเพลิงขั้นต้น / การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ) รวมทั้งหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยและการกู้ภัยอื่นๆ อาทิ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, เทคนิคการผจญเพลิง+Fire man การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift) ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler) รวมทั้งหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ครบทุกหลักสูตร เป็นต้น
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ ครบครัน บริการห้องอาหาร ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้านพัก สนานฝึกภาคปฏิบัติที่กว้างขวาง พร้อมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตกที่สะดวกกว้างขวางบนพื้นที่ 10 ไร่ ที่รอบรอบด้วยคูน้ำเป็นสัดส่วน กอปรด้วยสระน้ำกว้างขนาด 1 ไร่ และสนามฝึกการทำงานบนที่สูง & ZIP LINE บริเวณสระน้ำใหญ่ ภายในศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) มีความพร้อมด้านสถานที่ ดังนี้..
ห้องอบรมปิ่นทอง 1   รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา  จำนวน 40 - 60คน
ห้องอบรมปิ่นทอง 2 รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 20 – 30 คน
ห้องอาหาร
OPEN AIR เพื่อสัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติ ริมสระน้ำใหญ่ ด้วยบรรยากาศชนบท พร้อมอาหารเช้า - กลางวัน – เย็น (กรณีพักค้างคืน) พร้อมอาหารสด สะอาด อร่อย สามารถรองรับลูกค้าได้ 60 – 100 คน
ห้องพักสำหรับผู้เข้าอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้จัดที่พักภายในศูนย์ฝึกอบรม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ต้องพักค้างคืน ในหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง หรือต้องทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเดินทาง ด้วยห้องพักราคาประหยัด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบด้วย.....
เรือนปรีชา / เรือนวารี / เรือนปริญญา
บ้านพักริมน้ำ 3 รอบรับผู้เข้าพักได้หลังละ18 คน พร้อมห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ และระบบปรับอากาศเย็นฉ่ำทุกห้อง
ห้อง VIP
พักได้ 2 – 3 ท่าน สำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว ด้วยราคาประหยัดและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ
บรรยากาศโดยรอบ
สถานที่จอดรถ
ภายใน ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) สำรองที่จอดรถลูกค้ามากกว่า 40 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สถานีฝึกภาคปฏิบัติ
ภายใน ด้วยศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  (จป.)  ทุกระดับ
 • คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (คปอ.)
 • หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัย
 • การดับเพลิงขั้นต้น,  การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 • หลักสูตรอื่นๆ.....ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน,  ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ รถยก  (Forklift)  ฯลฯ
 • ศูนย์ประเมินความรู้ ตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
 • บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
  • ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ / ภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ปฏิบัติการประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ น้ำ / อากาศ / ภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตาม พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้รับการรับรองดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) จึงได้ก่อสร้างสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง (WORKSHOP)

ตารางอบรมศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาทักษะ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณี และ กองทุนเงินทดแทน

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
  
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.