Slideshow Image 1
เราพร้อมให้บริการท่านด้วยคณะวิทยากรและที่ปรึกษาที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์
อาจารย์พิพิธชัย พงศวัชร์รังษี
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อาจารย์พรทวี ภูแข่งหมอก
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เทวกฤษ ปิ่นเพชร
รองผจก.ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สุเมธ คงเสือ
ผจก.แผนกเทคโนโลยี/การจัดการ
อาจารย์ธกันต์ธัช พรฤทธิ์สิรโชติ
ผจก.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
อาจารย์สุริยนต์ ไตรยวุฒิ
ผจก.แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย
อาจารย์อภิวัตต์ นิธิสุวรรณสุข
ผจก.วิศวกรรมและความปลอดภัย
อาจารย์สุภาวดี จันทร์อุดม
วิทยากร Safety
อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ
วิทยากร Safety
อาจารย์พีระพันธุ์ พานโพธิ์ทอง
วิทยากร Safety
อาจารย์เศกศักดิ์ คำโย
วิทยากร Safety
อาจารย์เกศรา จันทมาศ
วิทยากร Safety
อาจารย์ปิติฝัน วสุลิปิกรณ์
วิทยากร Safety
อาจารย์นนทภัทร์ แม้นเมฆ
วิทยากร Forklift & เทคโนโลยี
อาจารย์จักรกฤษ ทองกร
วิทยากรไฟฟ้า
อาจารย์ชวนะ วงศ์สหาก
วิทยากร Forklift & เทคโนโลยี
อาจารย์เมธี สวัสดิ์วงษ์
วิทยากรดับเพลิง & ปฐมพยาบาล
อาจารย์ธนภูมิ สุขศิริ
วิทยากรดับเพลิง & ปฐมพยาบาล
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Pinthonggroup Building ,Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.