ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C.ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า  2  ทศวรรษ  (ก้าวขึ้นปีที่  22)  จากประสบการณ์ที่ยาวนาน  กอปรกับความมุ่งมั่นที่ร่วมพัฒนาธุรกิจ  SME's  ในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรทางการค้าและบริการ  ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  ภายใต้ภาวะการแข่งขันเชิงธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน  หากท่านประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจ  แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังจะทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่  ขอให้ติดต่อแลกเปลี่ยนกับเรา  P.M.C  ช่วยท่านได้  ปัจจุบันปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ประกอบกิจการด้านต่างๆ ดังนี้...
1.การให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดการธุรกิจ
การบริหารคนยุคใหม่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เพราะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้น  ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ  ในการจัดการธุรกิจ  อาทิ...
1.1 การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ อาทิ  การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร การกำหนดอำนาจดำเนินการ  โครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล การวางแผนกำลังคน การสรรหาว่าจ้าง ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน  การแรงงานสัมพันธ์  การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน  การดำเนินคดีในศาลแรงงาน คู่มือการบริหารงานบุคคล  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์    การบริหารสวัสดิการ  ซึ่งแยกเป็น  2  ประเภทหลัก  คือ
1.1.1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน อาทิ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนสวัสดิการพนักงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม       รางวัลอายุการทำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น โบนัสพนักงาน การปรับค่าจ้างประจำปี  เงินบำเหน็จเนื่องจากการเกษียณอายุการทำงาน  เป็นต้น
1.1.2 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิ  การประกันชีวิต  ประกันอุบัติเหตุ  ประกันสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจำปี  การสัมมนา/ทัศนาจรประจำปี  การจัดเลี้ยงประจำปี  การแข่งขันกีฬาสี  เครื่องแบบพนักงาน  เครื่องดื่มสวัสดิการ  เป็นต้น
1.2  การให้บริการด้านกฎหมายและธุรกรรมการดำเนินการด้านนิติกรรม              สัญญากฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  รวมทั้งการดำเนินการด้านธุรกรรม  มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก     อันจะส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ  การดำเนินการด้าน  "กฎหมายและธุรกรรม" จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  P.M.C. จึงจัดบริการธุรกิจ  ดังนี้… 
1.2.1 การดำเนินการด้านกฎหมาย : ตรวจสอบเอกสารและร่างสัญญาต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจา เพื่อการทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
1.2.2 คดีความและเร่งรัดหนี้สิน : การฟ้องร้องแก้ต่างคดี การดำเนินการเร่งรัดหนี้สินและบังคับคดี
1.2.3 ธุรกรรม :  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / คณะบุคคล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่างๆ  การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
1.3 การให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร นับเป็นเรื่องยากและเสียเวลาอยู่ไม่น้อยที่ผู้ประกอบการต้องคอยศึกษาติดตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมแนวนโยบายทางภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งจะต้องนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และหลีกเลี่ยงจากการถูกตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่สรรพากร การดำเนินการด้าน "บัญชีและภาษีอากร" ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C จึงได้บริการธุรกิจ ดังนี้…
1.3.1 การวางระบบบัญชีจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และรับทำบัญชีรายเดือน งบรายเดือน และรายงานรูปแบบต่างๆ
1.3.2 การตรวจสอบบัญชีและยื่นภาษีต่างๆ
2. การจัดการฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาบุคลากรปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C
ได้ประกอบการธุรกิจด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 2 ทศวรรษ ( ก้าวขึ้นปีที่ 22 ) โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมากกว่า 750,000 คน กอปรกับบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น             ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่ครบวงจร โดยจำแนกตามหมวดหมู่การอบรมในลักษณะสถาบันต่างๆ ดังนี้...
3. การขายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  
ปิ่นทองกรุ๊ป: P.M.C. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานไปสู่มาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย  ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. จึงได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  "กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  พ.ศ. 2554"  ลงวันที่  2  กันยายน  2554  โดยกำหนดหมวดสินค้าและบริการ  ดังนี้
 • ศูนย์บริการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย
 • ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4.การให้บริการอื่นๆ 
 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริการจ้างเหมาแรงงาน
 • บริการจัดเลี้ยงและ  Catering
 • บริการท่องเที่ยวและกลุ่มสัมพันธ์

ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ (ก้าวขึ้นปีที่ 22) ด้วยความมั่นคงด้วยรากฐานและบริการคุณภาพ ทำให้มีผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมากกว่า 650,000 คน กอปรกับบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. มีบริษัทในกลุ่ม P.M.C. ดังนี้...
 • การให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
 • การให้บริการด้านการจัดการธุรกิจ : กฎหมาย & ธุรกรรม ; บัญชี & ภาษีอากร
 • การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ศูนย์บริการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน
 • ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย
 • ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • บริการตรวจสอบ รับรอง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและซ่อมสร้างงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
 • บริการจ้างเหมาแรงงานและสรรหาพนักงาน
 • การบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
 • การให้บริการจัดเลี้ยงและ catering
 • การให้บริการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • การบริการฝึกอบรมด้านผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
 • การบริการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2)
 • สถาบันการเงิน สำหรับสมาชิกถือหุ้น รับเงินฝาก กู้ยืมเงิน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.