บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) เป็นองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนามาจาก.. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทในเครือปิ่นทอง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 โดยมีพันธะกิจด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาบุคลากรและการจัดทั่วไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 โดยนโยบายของท่านประธานกรรมการบริษัทในเครือปิ่นทอง ได้สนับสนุนให้มีการยกสถานะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เครือปิ่นทอง และจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 81/109 อาคารปิ่นทองกรุ๊ป หมู่ 1 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านต่างๆ ดังนี้
1. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป
1.1 การบริหารงานบุคคล & แรงงานสัมพันธ์
1.2 กฎหมาย & ธุรกรรม
1.3 บัญชี & ภาษีอากร
1.4 การจ้างเหมาแรงงาน ( SUB CONTRACT)
2.ธุรกิจฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร
2.1 สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ( คปอ.)
หลักสูตร : การป้องกันระงับอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ การดับเพลิงขั้นรุนแรง เทคนิคการผจญเพลิง  ฯลฯ
หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการทำ Zip Line  การติดตั้งและการทำงานที่ปลอดภัยบนนั่งร้าน


2.2 สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ การยศาสตร์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี  อุบัติเหตุเป็น 0 ด้วยKYT  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
หลักสูตร : วิศวกรรมความปลอดภัย อาทิ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)  ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler)
หลักสูตร : บุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน อาทิ  ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หลักสูตร : เทคโนโลยีและการจัดการ อาทิ จิตสำนึกในการบริการ  ดูดพลังสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองเพื่อความสำเร็จของชีวิต  กลุ่มสัมพันธ์(WalkRally & Travel)   Safety Event    การอนุรักษ์พลังงาน  เป็นต้น

2.3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อบรม : หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ทดสอบ : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ประเมิน : ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


3.ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย
3.1 ศูนย์บริการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ป้ายเตือนและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย 
เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง 
ป้ายสถิติความปลอดภัย  
สัญญาณทางออกฉุกเฉิน และไฟฉุกเฉิน
3.2 ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย
บริการตรวจสอบ รับรองซ่อมบำรุงปั้นจั่น/เครน
บริการตรวจสอบ รับรองซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน
บริการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
บริการตรวจสอบ รับรองหม้อน้ำ/ระบบทำความเย็น
3.3ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารพิษ/คุณภาพน้ำ/ความร้อน/แสงสว่าง/เสียง/สารเคมี/สารเคมีปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
บริการตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง (Stack)

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ  เพื่อลดจำนวนผู้ประสบอันตรายและโรคที่เกิดจาการทำงาน  กอปรกับเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน  บริษัทฯจึงได้มีการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จังหวัดราชบุรี  บนพื้นที่ 10 ไร่ ณ เลขที่ 101/1 หมู่ 4  ตำบลหนองโพ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฎิบัติที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย กอปรกับเพื่อให้บริการชุมชนและสังคม  เพื่อมาใช้สถานที่จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  อาทิ  Summer Camp  การให้ความรู้ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  กิจกรรมwalk rally   โดยสามารถติดต่อขอใช้สถานที่ได้ที่... ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานใหญ่ 02-416-9779 ต่อ 36 ฝ่ายสื่อสารองค์กร

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.